[Qui-deu-a-qui] SeminariODG: 1 desembre - INVASIÓ ESTRANGERA DIRECTA. Una anàlisi de l'anticooperació del Nord vers el Sud

Per difondre per-difondre en moviments.net
Jue Nov 15 14:34:16 CET 2007


(castellano al final)

*INVASIÓ ESTRANGERA DIRECTA. Una anàlisi de l'anticooperació del Nord 
vers el Sud*

Seminaris de Formació de l'ODG (XIV)
*1 de desembre de 2007*

Sala de conferències de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa (EUETIT- Campus UPC) - C. Colom 1 - Terrassa

Organitza: Observatori del Deute en la Globalització (ODG) - Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat a la UPC

*PRESENTACIÓ*

Aproximar-se als problemes del Sud Global només des de la perspectiva de 
l'Ajuda Oficial al Desenvolupament, i no considerar altres tentacles de 
l'actuació exterior (des del Nord vers al Sud), pot ser tant un error de 
falta de visió global com, fins i tot, una irresponsabilitat. 
Especialment si tenim en compte que els efectes d'aquests tentacles 
solen ser altament perjudicials pels pobles del Sud. Tentacles com són 
els crèdits FAD, les agències de crèdit a l'exportació (CESCE, en el cas 
espanyol), la contribució a les institucions financeres multilaterals, 
la responsabilitat ambiental transnacional, el control migratori, els 
paradisos fiscals, el secretisme bancari, la venda d'armes o els acords 
comercials, entre molts d'altres, han de ser inclosos en l'anàlisi i en 
les estratègies.

Amb aquest seminari volem intentar actualitzar el mapa de les causes 
dels desequilibris Nord-Sud per a situar la importància relativa de 
l'ajuda internacional en comparació a altres fluxos i interferències 
originats en polítiques i actituds del Nord Global, i que tenen efectes 
destructius pel Sud. Per posar alguns exemples només cal que pensem en 
mecanismes com el deute extern, comerç internacional desigual, 
operacions militars i guerres, emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, 
control migratori, deforestació ...  Així, si la cooperació al 
desenvolupament es refereix a tota actuació del Nord que comporti (si 
més no teòricament) un benefici per al Sud, és lògic definir 
l'anticooperació com tot el contrari. Per tant analitzarem la lògica de 
l'anticooperació des dels interessos geopolítics subjacents i del 
metabolisme social del Nord. Alhora, es presentarà un nou paradigma des 
del que enfocar la lluita contra els problemes del Sud i en definitiva 
del nostre món: disminuir l'anticooperació tot el possible.

*PROGRAMA
*

9.30  - 10.00  Inscripció i lliurament de carpetes

10.00 - 10.15 Benvinguda i presentació del Seminari - Mónica Vargas, ODG

10.15 - 12.00 Taula rodona de presentació
*Relacions internacionals, globalització i "anticooperació" *- David 
Llistar, ODG
*Geopolítica Nord-Sud *- Octavio Rosas Landa, CASIFOP (Mèxic) (en castellà)

12.00 - 12.30 Cafè, te i pastes

12.30 - 14.15 Anticooperació vs Ajuda al Desenvolupament
*Anticooperació Militar vs Ajuda* - Alejandro Pozo, Centre Delàs - JiP
*Anticooperació Comercial vs Ajuda* - Ferran Garcia, Campanya "No et 
Mengis el Món" / Veterinaris Sense Fronteres
*Anticooperació Financera vs Ajuda *-- Núria Molina, Eurodad (Bèlgica)

14.15 - 16.00 Dinar

16.00 - 17.15  Anticooperació vs Ajuda al Desenvolupament (II)
*Anticooperació Migratòria vs Ajuda -- Octavio Rosas Landa, CASIFOP 
(Mèxic) (en castellà)
Impactes ambientals i socials del finançament públic espanyol a les ETNs 
espanyoles *- Miquel Ortega, ODG

17.15 - 18.30 Debat sobre *Estratègies per a la justícia social i 
ambiental Nord-Sud: Reinventar la Cooperació al Desenvolupament*
Jordi Pons, Setem
Xavier Montagut, Xarxa de Consum Solidari
David Llistar, ODG

*LLOC*

Sala d'Actes de la Escola Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Terrassa 
(EUETIT -- Campus UPC) Terrassa
Colom, 1. Terrassa

Ferrocarrils de la Generalitat i RENFE (veure plànol a la web 
www.odg.cat/planol.htm <http://www.odg.cat/planol.htm>)

*INSCRIPCIÓ*

El seminari és obert a tothom i la inscripció és gratuïta. Tot i això, 
aquest seminari està adreçat a persones vinculades a ONG o moviments 
socials, estudiants universitaris, i d'altres persones amb certs 
coneixements bàsics sobre deute, globalització i relacions Nord - Sud.

Totes les persones inscrites prèviament rebran documentació sobre els 
temes tractats al seminari. El període d'inscripció restarà obert fins 
al 28 de novembre. Les places són limitades a l'aforament de la sala.

Oferim la possibilitat de dinar conjuntament, per un preu al voltant de 
10 euros (el dinar serà preparat pel grup de dones "Sabores del Mundo"). 
Indiqueu si us quedareu a dinar en el moment de la inscripció.

Per inscriure-us envieu un missatge de correu electrònic amb el vostre 
nom i cognoms, adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte, 
indicant si us quedareu a dinar, a formacio en odg.cat 
<mailto:formacio en odg.cat>, o truqueu al 93 785 13 18 de 10 a 14 h.

Per a més informació:
Correu-e: formacio en odg.cat <mailto:formacio en odg.cat>
Web: www.odg.cat <http://www.odg.cat/>

*******************************************************************

*INVASIÓN EXTRANGERA DIRECTA
Un análisis de la anticooperación del Norte respecto al Sur**     *

Seminarios de Formación del ODG (XIV)
*1 de diciembre de 2007*

Sala de conferencias de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Terrassa (EUETIT- Campus UPC) Terrassa

Organiza: Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Cátedra 
UNESCO de Sostenibilidad de la UPC

*PRESENTACIÓN*

Aproximarse a los problemas del Sur Global sólo desde la perspectiva de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo, y no considerar otros tentáculos de la 
actuación exterior (desde el Norte hacia el Sur), puede ser tanto un 
error de falta de visión global como, incluso, una irresponsabilidad. 
Especialmente si tenemos en cuenta que los efectos de estos tentáculos 
suelen ser altamente perjudiciales para los pueblos del Sur. Tentáculos 
como son los créditos FAD, las agencias de crédito a la exportación 
(CESCE, en el caso español), la contribución a las instituciones 
financieras multilaterales, la responsabilidad ambiental transnacional, 
el control migratorio, los paraísos fiscales, el secretismo bancario, la 
venta de armas o los acuerdos comerciales, entre muchos otros, deben ser 
incluidos en el análisis y en las estrategias.

Con este seminario queremos intentar actualizar el mapa de las causas de 
los desequilibrios Norte-Sur para situar la importancia relativa de la 
ayuda internacional en comparación a otros flujos e interferencias 
originados en políticas y actitudes del Norte Global, y que tienen 
efectos destructivos para el Sur. Por poner algunos ejemplos sólo hace 
falta que pensemos en mecanismos como la deuda externa, comercio 
internacional desigual, operaciones militares y guerras emisión de gases 
de efecto de invernadero, control migratorio, deforestación... Así, si 
la cooperación al desarrollo se refiere a toda actuación del Norte que 
comporte (al menos teóricamente) un beneficio para el Sur, es lógico 
definir la anticooperación como todo lo contrario. Por lo tanto, 
analizaremos la lógica de la anticooperación desde los intereses 
geopolíticos subyacentes y del metabolismo social del Norte. A la vez, 
se presentará un nuevo paradigma desde el que enfocar la lucha contra 
los problemas del Sur y en definitiva de nuestro mundo: disminuir la 
anticooperació todo lo posible.

*PROGRAMA*

9.30 - 10.00 Inscripción y entrega de carpetas

10.00 - 10.15 Bienvenida y presentación del Seminario - Mónica Vargas, ODG

10.15 - 12.00 Mesa redonda de presentación
*Relaciones internacionales, globalización y "anticooperación" *- David 
Listar, ODG
*Geopolítica Norte-Sur* - Octavio Rosas Landa, CASIFOP (México) *

12.00 - 12.30 Café, té y pastas

12.30 - 14.15 Anticooperación vs Ayuda al Desarrollo
*Anticooperación Militar vs Ayuda* - Alejandro Pozo, Centre Delàs - JiP
*Anticooperación Comercial vs Ayuda *- Ferran Garcia, Campaña "No te 
Comas el Mundo" / Veterinarios Sin Fronteras
*Anticooperación Financiera vs Ayuda *- Núria Molina, Eurodad (Bélgica)

14.15 - 16.00 Comida

16.00 - 17.15 Anticooperación vs Ayuda al Desarrollo (II)
*Anticooperación Migratoria vs Ayuda* - Octavio Rosas Landa, CASIFOP 
(México) *
*Impactos ambientales y sociales de la financiación pública española a 
las ETNs españolas* - Miquel Ortega, ODG

15.15 - 18.30 Debate sobre* Estrategias para la justicia social y 
ambiental Norte-Sur: Reinventar la cooperación al Desarrollo*
Jordi Pons, Setem
Xavier Montagut, Xarxa de Consum Solidari
David Listar, ODG

* En castellano (el resto de ponentes intervendrán en catalán)

*LUGAR*
Sala de Actos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Terrassa 
(EUETIT -- Campus UPC) Terrassa
Colon, 1. Terrassa

Ferrocarriles de la Generalitat y RENFE (mapa en www.odg.cat/planol.htm 
<http://www.odg.cat/planol.htm>)

*INSCRIPCIONES*

El seminario es abierto a todo el mundi y la inscripción es gratuita. 
Aunque, este seminario esta orientado a personas vinculadas a ONG o 
movimientos sociales, estudiantes universitarios, y entre otras personas 
con ciertos conocimientos básicos sobre la deuda, globalización y 
relaciones Norte -- Sur.

Todas las personas inscritas previamente recibirán documentación sobre 
los temas tratados en el seminario. El período de inscripción restará 
abierto hasta el 28 de noviembre. La plazas son limitadas al aforo de la 
sala.

Ofrecemos la posibilidad de comer conjuntamente, por un precio alrededor 
de 10 euros (la comida será preparada por el grupo de mujeres "Sabores 
del Mundo"). Indicad si os quedaréis a comer en el momento de la 
inscripción.

Para inscribirse enviad un mensaje de correo electrónico con vuestro 
nombre i apellidos, dirección electrónica y un teléfono de contacto, 
indicando si os quedareis a comer, a formacio en odg.cat 
<mailto:formacio en odg.cat>, o llamad al 93 785 13 18 de 10 a 14 h.

Para más información: formacio en odg.cat <mailto:formacio en odg.cat> / 
www.odg.cat <http://www.odg.cat/>


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://www.moviments.net/pipermail/qui-deu-a-qui/attachments/20071115/76a394de/attachment-0001.htm 


Más información sobre la lista de distribución Qui-deu-a-qui