[Adminsces] Fwd: Discussing open source

Jordi Griera ecoxarxa a ineval.org
dim jul 2 20:06:38 CEST 2013


Bon vespre Esteve i companyia,

Ja m'ha respost en Matthew, de fet donant respostes positives a totes les
preguntes. Vosaltres mateixos...
Aquesta és la traducció de Google de l'intercanvi. En original anglès a
sota.

jordi

*La pregunta fonamental és la propietat del codi.*
*Els vostres desenvolupaments serà completament de codi obert, amb el codi
font descarregable per al seu ús en un servidor independent si cal?*
Sí Aquest ja és el cas, excepte per al servidor Intertrading. El programari
és molt nou, i hi ha un gran debat en el moviment del que hauria de ser
l'enfocament adequat per Intertrading entre servidors. També vull per la
seguretat sigui auditat abans de deixar-lo anar.
*Els nostres persones, llavors serà capaç de millorar-col · laborar-hi.
Suposem que necessitem demurrage i el desenvolupem, podrà ser adoptat en el
projecte oficial o haurà de ser una branca?*
No hi ha necessitat de diversificar-se. Tot és reemplaçable, i tot és un
mòdul. Demores es faria amb una implementació senzilla de hook_cron. Això
vol dir que unes poques línies de codi, que jo seria feliç d'escriure per a
vosaltres.
*En que es va a convertir Forge Comunitat?, La configuració de Ginebra
proposada serà una empresa que serà propietària efectiva el programari,
convertint-se en un de privat o proprietory?*
Si el programari és obert i si Cforge no està contractat per a la prestació
de res, llavors no importa el que ve de l'organització. En l'actualitat és
una organització benèfica registrada a Ginebra; donacions han baixat però
estan buscant cada vegada més en la recerca de fonts més formals
d'ingressos per fer els tipus més formals de treball.
*Una qüestió operativa, serà el seu mòdul més el desenvolupament va a fer a
Catalunya igual a la funcionalitat actual del CES? Anem a deixar el nostre
propi desenvolupament només per alguna cosa comparable. Jo tinc la meva
pròpia comprensió de la matèria, però necessito la seva resposta directa al
nostre poble.*
Per estar més segur d'això, s'ha de llistar la funcionalitat CES. Ningú ha
fet això pel que jo sé. Amb la funcionalitat bàsica, a més Intertrading, a
més d'una cosa nova que encara no he provat que manté les ofertes i vol a
distància, crec que la funcionalitat més important de tot estaria present.

Espero que ajudi.
Mateu

---------- Forwarded message ----------
From: Matthew Slater <matslats a gmail.com>
Date: 2 July 2013 10:29
Subject: Re: Discussing open source
To: Jordi Griera <jordi.griera a ineval.org>
On 1 July 2013 23:55, Jordi Griera <jordi.griera a ineval.org> wrote:

> Dear Matthew,
>
> As you would expect, I am in full discussion of your/our proposal to use
> your software for Integral-CES, the one being developed by the CIC.
>
> The fundamental questions concern ownership.
>
>  1. Will your developments be fully open source, with downloadable
>  source code for use in a standalone server if required?
>
> yes. This is already the case except for the intertrading server. The
software is very new, and there is much debate in the movement what should
be the right approach to intertrading between servers. Also I want it
security audited before releasing it.

>
>  1. Will our people then be able to improve-collaborate in it. Assume
>  we need demurrage and we develop it, will it be adopted in the official
>  mainstream project or will it have to be a branch?
>
> No need to branch. Everything is overridable, and everything is a module.
Demurrage would be done with a simple implementation of hook_cron. That
means a few lines of code, which I would be happy to write for you.

>
>  1. What is going to become Community Forge?, the proposed Geneva setup
>  will be a company which will effectively own the software, becoming a
>  private or proprietory one?
>
> If the software is open and if Cforge is not contracted to provide
anything then it doesn't matter what comes of the organisation. Currently
it is a registered charity in Geneva; donations are down but we are looking
increasingly at finding more formal sources of revenue for doing more
formal types of work.

>
>  1. An operational question, will your module plus the development you
>  plan to make in Catalonia equal the current functionality of CES? We will
>  drop our own development only for something comparable. I have my own
>  understanding of the matter, but I need your direct response for our people.
>
> To be surer of this you would have to list the CES functionality. Nobody
has ever done this as far as I know. With the basic functionality, plus
intertrading, plus a new thing I haven't tested yet which holds the offers
and wants remotely, I believe the most important functionality would all be
present.

Hope that helps.
Matthew
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/adminsces/attachments/20130702/aec456d8/attachment.htm>


More information about the Adminsces mailing list