<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <br>
    <div class="moz-forward-container">
      <div class="moz-forward-container">
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <h5>[cat-cast] </h5>
        <div class="moz-forward-container">
          <div class="moz-forward-container">
            <div class="moz-forward-container">
              <h2><b>Ecologistes en Acció de Catalunya s'uneix a les
                  mobilitzacions convocades avui en defensa de la
                  consulta del 9-N</b></h2>
              <p><b>L'organització ecologista s'uneix a les
                  mobilitzacions convocades avui a les places dels
                  ajuntaments a les 19 hores en defensa de la consulta i
                  en rebuig de la decisió del Tribunal Constitucional
                  d'admetre a tràmit els recursos presentats contra la
                  llei de Consultes aprovada pel Parlament de Catalunya
                  i contra el decret de convocatòria del 9-N.</b><br>
                <br>
                L'organització ecologista defensa el dret a decidir i
                considera que el 9-N s'ha convocat amb legalitat,
                legitimitat i un amplíssim suport de la ciutadania de
                Catalunya. La decisió del govern central i del TC torna
                a evidenciar la profunda crisi democràtica de les
                institucions estatals que apel·la a raons jurídiques per
                negar un problema polític i no escoltar la voluntat del
                poble i les seves institucions, al Parlament i més del
                90% dels municipis del país.<br>
                <br>
                D'altra banda, els ecologistes denuncien que es derivi a
                l'àmbit jurídic una qüestió que és clarament política,
                són els parlaments els que han de legislar per donar
                resposta als reptes que els planteja la societat i no
                utilitzar la ¨legalitat vigent¨ per fer callar la
                voluntat d'un poble. Només la voluntat política i la
                determinació conjunta podran superar l'actual conflicte,
                no hi ha cap sentència jurídica que pugui aturar el
                procés constituent que viu Catalunya, i menys des d'un
                Tribunal Constitucional que està lamentablement
                desacreditat i moralment deslegitimat. </p>
              <p style="margin-bottom: 0cm">Utilitzar la via penal per
                bloquejar la decisió d'un poble a ser consultat sobre el
                seu futur, sigui sobre la forma d'Estat, sigui sobre la
                privatització dels serveis públics, el rescat bancari o
                sobre les polítiques d'espoli dels recursos naturals;
                criminalitzar a un poble per voler expressar-se a les
                urnes com ha fet Escòcia; constata la situació de greu
                fallida democràtica de l'Estat espanyol i significa un
                atac directe a la llibertat de les persones, la pau i la
                convivència que exigeix una resposta contundent de la
                ciutadania.<br>
                <br>
                Ecologistes en Acció de Catalunya vol alertar de la greu
                irresponsabilitat política del govern espanyol en la
                seva intenció de no permetre la consulta i crida a la
                més àmplia mobilització per fer-la possible, a votar el
                9N, i dóna suport a la difusió del <a
                  moz-do-not-send="true"
href="https://drive.google.com/file/d/0B1p3xXmCwC_sdmJsQkFWakd3YWc/edit?usp=sharing"><span
                    style="font-weight: normal">vídeo institucional de
                    la Campaña</span></a>.</p>
              <p> </p>
              <p> <a moz-do-not-send="true"
href="https://drive.google.com/file/d/0B1p3xXmCwC_sdmJsQkFWakd3YWc/edit?usp=sharing"><img
src="cid:part2.09030905.06020303@ecologistesenaccio.cat" alt=""
                    width="182" height="99" border="0"></a> </p>
              <h5>[castellà]</h5>
              <h2><b>Ecologistas en Acción de Cataluña se une a las
                  movilizaciones convocadas hoy en defensa de la
                  consulta del 9-N</b></h2>
              <p><b>La organización ecologista se une a las
                  movilizaciones convocadas hoy en las plazas de los
                  ayuntamientos a las 19 horas en defensa de la consulta
                  y en rechazo de la decisión del Tribunal
                  Constitucional de admitir a trámite los recursos
                  presentados contra la ley de Consultas aprobada por el
                  Parlamento de Cataluña y contra el decreto de
                  convocatoria del 9-N. </b><br>
                <br>
                La organización ecologista defiende el derecho a decidir
                y considera que el 9-N se ha convocado con legalidad,
                legitimidad y un amplísimo apoyo de la ciudadanía de
                Cataluña. La decisión del gobierno central y del TC
                vuelve a evidenciar la profunda crisis democrática de
                las instituciones estatales que apela a razones
                jurídicas para negar un problema político y no escuchar
                la voluntad del pueblo y sus instituciones, el
                Parlamento y más del 90% de los municipios del país.<br>
                <br>
                Por otro lado, los ecologistas denuncian que se derive
                al ámbito jurídico una cuestión que es claramente
                política, son los parlamentos los que tienen que
                legislar para dar respuesta a los retos que les plantea
                la sociedad y no utilizar la ¨legalidad vigente¨ para
                acallar la voluntad de un pueblo. Sólo la voluntad
                política y la determinación conjunta podrán superar el
                actual conflicto, no hay ninguna sentencia jurídica que
                pueda parar el proceso constituyente que vive Cataluña,
                y menos desde un Tribunal Constitucional que está
                lamentablemente desacreditado y moralmente
                deslegitimado. </p>
              <p style="margin-bottom: 0cm">Utilizar la vía penal para
                bloquear la decisión de un pueblo a ser consultado sobre
                su futuro, sea sobre la forma de Estado, sea sobre la
                privatización de los servicios públicos, el rescate
                bancario o sobre las políticas de expolio de los
                recursos naturales; criminalizar a un pueblo por querer
                expresarse en las urnas como ha hecho Escocia; constata
                la situación de grave quiebra democrática del Estado
                español y significa un ataque directo a la libertad de
                las personas, la paz y la convivencia que exige una
                respuesta contundente de la ciudadanía.<br>
                <br>
                Ecologistas en Acción de Cataluña quiere alertar de la
                grave irresponsabilidad política del gobierno español en
                su intención de no permitir la consulta y llama a la más
                amplia movilización para hacerla posible, a votar el 9N
                y da apoyo a la difusión del <a moz-do-not-send="true"
href="https://drive.google.com/file/d/0B1p3xXmCwC_sdmJsQkFWakd3YWc/edit?usp=sharing"><span
                    style="font-weight: normal">vídeo institucional de
                    la Campaña</span></a>.<br>
              </p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <br>
  
<br /><br />
<hr style='border:none; color:#909090; background-color:#B0B0B0; height: 1px; width: 99%;' />
<table style='border-collapse:collapse;border:none;'>
        <tr>
                <td style='border:none;padding:0px 15px 0px 8px'>
                        <a href="http://www.avast.com/">
                                <img border=0 src="http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png" />
                        </a>
                </td>
                <td>
                        <p style='color:#3d4d5a; font-family:"Calibri","Verdana","Arial","Helvetica"; font-size:12pt;'>
                                Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de <a href="http://www.avast.com/">avast! Antivirus</a> está activa.
                        </p>
                </td>
        </tr>
</table>
<br />
</body>
</html>