<html><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:times new roman, new york, times, serif;font-size:14pt"><div><span></span></div><div><br></div>  <div style="font-family: times new roman, new york, times, serif; font-size: 14pt;"> <div style="font-family: times new roman, new york, times, serif; font-size: 12pt;"> <div dir="ltr"> <font size="2" face="Arial"> <div style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); height: 0px; line-height: 0; font-size: 0px;" class="hr" contentEditable="false" readonly="true"></div>  <b><span style="font-weight: bold;">De:</span></b> Monica - ODG &lt;monica.vargas@odg.cat&gt;<br> <b><span style="font-weight: bold;">Para:</span></b> qui-deu-a-qui@llistes.moviments.net <br> <b><span style="font-weight: bold;">Enviado:</span></b> Jueves 31 de enero de 2013 13:27<br> <b><span style="font-weight: bold;">Asunto:</span></b> [Quideuaquitarragona] [Qui-deu-a-qui] Impunitat S.A. (nuevo
 informe con mapa interactivo)<br> </font> </div> <br><div id="yiv1605514092">
  
    
  
  <div>
    <b>(en castellano más abajo)</b><br>
    <br>
    <b><big>Nou informe: Impunitat S.A. Eines de reflexió sobre els
        "súper drets" i els "súper poders" del capital corporatiu (amb <a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html" rel="nofollow" target="_blank">Mapa
          interactiu</a>)</big></b><br>
    <br>
    <i>Publicació conjunta de l'<a href="http://www.odg.cat/" rel="nofollow" target="_blank">Observatori
        del Deute en la Globalització</a> i del <a href="http://www.tni.org/" rel="nofollow" target="_blank">Transnational Institute, </a>Barcelona,

      gener 2013</i><br>
    <br>
    <div><a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&amp;id_noticia=&amp;id_agenda=&amp;publicacions=3&amp;id_publicacions=42&amp;categorialink=&amp;id_butlleti=&amp;any_but=&amp;id_nota=&amp;id=" rel="nofollow" target="_blank"><img border="2" hspace="5" alt="" vspace="5" align="left" src="cid:1.2258125961@web172605.mail.ir2.yahoo.com" width="246" height="337"></a>L´informe

      Impunitat S.A., emprès en el marc de la <a href="http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es" rel="nofollow" target="_blank"><b>Campanya
          Desmantellem el poder corporatiu i posem fi a la impunitat!</b></a>
      , té l´objectiu de brindar, mitjançant <b>tres estudis de cas</b>,
      eines de reflexió sobre els "súper" drets i "súper poders "de les
      empreses transnacionals. Registra els abusos i violacions dels
      drets laborals fonamentals que es produeixen quotidianament en les
      fàbriques de peces de vestir del <b>Marroc</b>, destacant la
      responsabilitat de la <b>transnacional espanyola Inditex</b>.
      Evidència una situació similar a <b>Nicaragua</b>, assenyalant el
      paper de <b>Pescanova</b>. I en tots dos casos ressalta com tot
      això ocorre en el marc dels <b>Acords d´Associació imposats per
        la Unió Europea (UE),</b> en un context en què la <b>Lex
        Mercatoria</b> i la protecció dels interessos corporatius
      segueixen primant sobre els éssers humans. <br>
      <br>
      L´informe també es concentra en el <b>metabolisme social europeu</b>,
      examinant les conseqüències de la <b>dependència de la UE</b> de
      matèries primeres cada vegada més estratègiques i situades en els
      països empobrits . Mitjançant els casos de l´explotació de <b>zinc
        a Bolívia</b>, <b>carbó a Colòmbia i cobalt a la República
        Democràtica del Congo, soja i canya de sucre a Argentina i
        Brasil s´il·lustren els nefastos impactes de Glencore</b> i
      s´analitza fins a quin punt el<b>s </b>acords comercials
      asseguren la impunitat de les grans corporacions. També
      s´assenyala la participació d´aquesta empresa en l´<b>especulació
        financera </b>sobre les matèries primeres. Impunitat S.A.
      proposa alhora una mirada sobre les "venes físiques" de la
      liberalització comercial, considerant els avenços dels <b>mega-projectes
      </b> d´infraestructures a Amèrica del Sud <b>(IIRSA-COSIPLAN)</b>,
      ressaltant el cas de la <b>responsabilitat del capital europeu en
        les infraestructures i en la seva financiarització</b>. Es
      dedica un apartat especial al cas de les mega-preses amazòniques
      que es construeixen sobre el <b>Riu Madera, </b>amb la
      participació del <b>Banc Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith,
        Siemens</b> i altres empreses europees...<br>
    </div>
    <div> <br>
      Esperem que Impunitat S.A. contribueixi a les campanyes contra els
      impactes de les transnacionals, els tractats de lliure comerç, els
      megaprojectes i l'especulació financera.<br>
      <br>
      <div align="left"><b><a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/docs/IMPUNIDAD_SA_Resumen_Ejecutivo.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Resum

            executiu</a> (castellà)<br>
          <br>
          Es pot <a href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf" rel="nofollow" target="_blank">descarregar

            l’informe sencer (80 pàgines, 4 MB, castellà) a aquest
            enllaç</a>, o bé <a href="http://www.odg.cat/ct/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&amp;id_noticia=&amp;id_agenda=&amp;publicacions=3&amp;id_publicacions=42&amp;categorialink=&amp;id_butlleti=&amp;any_but=&amp;id_nota=&amp;id=" rel="nofollow" target="_blank">per

            capítols aquí</a>. </b><br>
      </div>
    </div>
    <div align="center"><br>
      <big><b><font color="#006600"><br>
            Com a novetat, l´informe disposa a més d´un <a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html" rel="nofollow" target="_blank">MAPA

              INTERACTIU</a>&nbsp; </font></b></big><br>
      <br>
      <a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html" rel="nofollow" target="_blank"><img border="2" alt="" align="middle" src="cid:2.2258125961@web172605.mail.ir2.yahoo.com" width="300" height="158"></a><br>
    </div>
    <br>
    <br>
    <font color="#009900"><i>Gràcies per difondre: <br>
        - Penjant l'informe a les vostres pàgines web i blocs (ho teniu
        en format pdf a aquest enllaç: <a href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf</a>)<br>
        - Reenviant aquest correu<br>
        - Per <a href="https://www.facebook.com/interferencies/posts/209980859141342" rel="nofollow" target="_blank">facebook</a></i><br>
      <br>
      Més informació:&nbsp; <a href="http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es" rel="nofollow" target="_blank">http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es</a></font><br>
    <br>
    -----<br>
    <br>
    <b><big>Nuevo Informe: Impunidad S.A. Herramientas de reflexión
        sobre los “súper derechos” y los “súper poderes” del capital
        corporativo <br>
        (con <a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html" rel="nofollow" target="_blank">Mapa

          interactivo</a>)</big></b><br>
    <br>
    <i>Publicación conjunta del <a href="http://www.odg.cat/" rel="nofollow" target="_blank">Observatorio

        de la Deuda en la Globalización</a> y del <a href="http://www.tni.org/" rel="nofollow" target="_blank">Transnational Institute, </a>Barcelona,

      enero de 2013</i><br>
    <br>
    <div><a href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf" rel="nofollow" target="_blank"><img border="2" hspace="5" alt="" vspace="5" align="left" src="cid:1.2258125961@web172605.mail.ir2.yahoo.com" width="246" height="337"></a>El

      informe&nbsp;Impunidad S.A., emprendido en el marco de la&nbsp;<b><a href="http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es" rel="nofollow" target="_blank">Campaña
          ¡Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la
          impunidad!&nbsp;</a></b>, tiene el objetivo de brindar, mediante <b>tres

        estudios de caso</b>, herramientas de reflexión sobre los
      “súper” derechos y “súper poderes” de las empresas
      transnacionales. Registra losabusos y violaciones de los derechos
      laborales&nbsp;fundamentales que se producen cotidianamente en las
      fábricas de prendas de vestir de&nbsp;<b>Marruecos</b>, destacando la
      responsabilidad de la&nbsp;<b>transnacional española Inditex</b>.
      Evidencia una situación similar en&nbsp;<b>Nicaragua</b>, señalando el
      papel de&nbsp;<b>Pescanova</b>. Y en ambos casos resalta cómo todo esto
      ocurre en el marco de los&nbsp;<b>Acuerdos de Asociación impuestos por
        la Unión Europea (UE)</b>&nbsp;, en un contexto en el que la <b>Lex
        Mercatoria </b>y la protección de los intereses corporativos
      siguen primando sobre los seres humanos. <br>
      <br>
      El informe también se concentra en el&nbsp;<b>metabolismo social
        europeo</b>, examinando las consecuencias de la&nbsp;<b>dependencia
        de la UE de</b> cara a materias primas crecientemente
      estratégicas y situadas en los países empobrecidos. Mediante los
      casos de la explotación de&nbsp;<b>zinc en Bolivia, carbón en
        Colombiay&nbsp;cobalto en la República Democrática del Congo, soja y
        caña de azúcar en Argentina y Brasil se ilustran los nefastos
        impactos de&nbsp;Glencore&nbsp;</b>y se analiza&nbsp;hasta qué punto los
      acuerdos comerciales aseguran la impunidad de las grandes
      corporaciones. También se señala la participación de esta empresa
      en la&nbsp;<b>especulación financiera&nbsp;</b>sobre las materias primas.
      Impunidad S.A. propone a la vez una mirada sobre las “venas
      físicas” de la liberalización comercial, considerando los&nbsp;avances
      de los<b> megaproyectos </b>de infraestructuras en América del
      Sur <b>(IIRSA-COSIPLAN)</b>, resaltando el caso de la <b>responsabilidad
        del capital europeo en las infraestructuras y en su
        financiarización</b>. Se dedica un apartado especial al caso de
      las&nbsp;<b>megarepresas amazónicas que se construyen sobre el Río
        Madera, </b>con la participación del&nbsp;<b>Banco Santander,
        GDF-Suez, Abengoa, Voith, Siemens</b>&nbsp;y otras empresas europeas…<br>
      <br>
      Esperamos que Impunidad S.A. contribuya a las campañas contra los
      impactos de las transnacionales, los tratados de libre comercio,
      los megaproyectos y la especulación financiera. <br>
      <br>
      <b><a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/docs/IMPUNIDAD_SA_Resumen_Ejecutivo.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Resumen

          ejecutivo</a><br>
        <br>
        <a href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Se

          puede descargar la totalidad del informe (80 páginas, 4 MB,
          castellano) en este enlace</a>, o bien <a href="http://www.odg.cat/es/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&amp;id_noticia=&amp;id_agenda=&amp;publicacions=3&amp;id_publicacions=42&amp;categorialink=&amp;id_butlleti=&amp;any_but=&amp;id_nota=&amp;id=" rel="nofollow" target="_blank">por

          capítulos</a>: </b><br>
      <br>
    </div>
    <br>
    <div align="center"><big><b><font color="#006600">Como novedad, el
            informe cuenta con un <a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html" rel="nofollow" target="_blank">MAPA

              INTERACTIVO</a></font></b></big><br>
      <br>
      <a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html" rel="nofollow" target="_blank"><img border="2" alt="" align="middle" src="cid:2.2258125961@web172605.mail.ir2.yahoo.com" width="300" height="158"></a><br>
      <br>
    </div>
    <br>
    <br>
    <font color="#009900"><i>Gracias por difundir:&nbsp; <br>
        - Colgando el informe en sus páginas web y blogs (lo tienen en
        formato pdf en este enlace: <a href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf</a>)<br>
        - Reenviando este correo<br>
        - Por <a href="https://www.facebook.com/interferencies/posts/209980859141342" rel="nofollow" target="_blank">facebook</a></i><br>
      <br>
      Más información:&nbsp; <a href="http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es" rel="nofollow" target="_blank">http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es</a></font><br>
    <br>
    <br>
    <pre class="yiv1605514092moz-signature">-- 
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
<a class="yiv1605514092moz-txt-link-freetext" href="http://www.odg.cat/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.odg.cat/</a>

</pre>
  </div>

</div><br>_________________________________________<br>web de la campaña :<br>www.quiendebeaquien.org<br>Qui-deu-a-qui mailing list<br>_______________________________________________<br>para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :<br><a href="https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui" target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui</a><br><br>_______________________________________________<br>Quideuaquitarragona mailing list<br><a href="mailto:Quideuaquitarragona@llistes.moviments.net" ymailto="mailto:Quideuaquitarragona@llistes.moviments.net">Quideuaquitarragona@llistes.moviments.net</a><br><a href="https://llistes.moviments.net/listinfo/quideuaquitarragona" target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/quideuaquitarragona</a><br><br><br> </div> </div>  </div></body></html>