<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <b>(en castellano m&aacute;s abajo)</b><br>
    <br>
    <b><big>Nou informe: Impunitat S.A. Eines de reflexi&oacute; sobre els
        "s&uacute;per drets" i els "s&uacute;per poders" del capital corporatiu (amb <a
          href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html">Mapa
          interactiu</a>)</big></b><br>
    <br>
    <i>Publicaci&oacute; conjunta de l'<a href="http://www.odg.cat">Observatori
        del Deute en la Globalitzaci&oacute;</a> i del <a
        href="http://www.tni.org">Transnational Institute, </a>Barcelona,

      gener 2013</i><br>
    <br>
    <div align="justify"><a
href="http://www.odg.cat/ct/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&amp;id_noticia=&amp;id_agenda=&amp;publicacions=3&amp;id_publicacions=42&amp;categorialink=&amp;id_butlleti=&amp;any_but=&amp;id_nota=&amp;id="><img
          alt="" src="cid:part4.01040600.09060306@odg.cat" align="left"
          border="2" height="337" hspace="5" vspace="5" width="246"></a>L&acute;informe

      Impunitat S.A., empr&egrave;s en el marc de la <a
        href="http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es"><b>Campanya
          Desmantellem el poder corporatiu i posem fi a la impunitat!</b></a>
      , t&eacute; l&acute;objectiu de brindar, mitjan&ccedil;ant <b>tres estudis de cas</b>,
      eines de reflexi&oacute; sobre els "s&uacute;per" drets i "s&uacute;per poders "de les
      empreses transnacionals. Registra els abusos i violacions dels
      drets laborals fonamentals que es produeixen quotidianament en les
      f&agrave;briques de peces de vestir del <b>Marroc</b>, destacant la
      responsabilitat de la <b>transnacional espanyola Inditex</b>.
      Evid&egrave;ncia una situaci&oacute; similar a <b>Nicaragua</b>, assenyalant el
      paper de <b>Pescanova</b>. I en tots dos casos ressalta com tot
      aix&ograve; ocorre en el marc dels <b>Acords d&acute;Associaci&oacute; imposats per
        la Uni&oacute; Europea (UE),</b> en un context en qu&egrave; la <b>Lex
        Mercatoria</b> i la protecci&oacute; dels interessos corporatius
      segueixen primant sobre els &eacute;ssers humans. <br>
      <br>
      L&acute;informe tamb&eacute; es concentra en el <b>metabolisme social europeu</b>,
      examinant les conseq&uuml;&egrave;ncies de la <b>depend&egrave;ncia de la UE</b> de
      mat&egrave;ries primeres cada vegada m&eacute;s estrat&egrave;giques i situades en els
      pa&iuml;sos empobrits . Mitjan&ccedil;ant els casos de l&acute;explotaci&oacute; de <b>zinc
        a Bol&iacute;via</b>, <b>carb&oacute; a Col&ograve;mbia i cobalt a la Rep&uacute;blica
        Democr&agrave;tica del Congo, soja i canya de sucre a Argentina i
        Brasil s&acute;il&middot;lustren els nefastos impactes de Glencore</b> i
      s&acute;analitza fins a quin punt el<b>s </b>acords comercials
      asseguren la impunitat de les grans corporacions. Tamb&eacute;
      s&acute;assenyala la participaci&oacute; d&acute;aquesta empresa en l&acute;<b>especulaci&oacute;
        financera </b>sobre les mat&egrave;ries primeres. Impunitat S.A.
      proposa alhora una mirada sobre les "venes f&iacute;siques" de la
      liberalitzaci&oacute; comercial, considerant els aven&ccedil;os dels <b>mega-projectes
      </b> d&acute;infraestructures a Am&egrave;rica del Sud <b>(IIRSA-COSIPLAN)</b>,
      ressaltant el cas de la <b>responsabilitat del capital europeu en
        les infraestructures i en la seva financiaritzaci&oacute;</b>. Es
      dedica un apartat especial al cas de les mega-preses amaz&ograve;niques
      que es construeixen sobre el <b>Riu Madera, </b>amb la
      participaci&oacute; del <b>Banc Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith,
        Siemens</b> i altres empreses europees...<br>
    </div>
    <div align="justify"> <br>
      Esperem que Impunitat S.A. contribueixi a les campanyes contra els
      impactes de les transnacionals, els tractats de lliure comer&ccedil;, els
      megaprojectes i l'especulaci&oacute; financera.<br>
      <br>
      <div align="left"><b><a
href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/docs/IMPUNIDAD_SA_Resumen_Ejecutivo.pdf">Resum

            executiu</a> (castell&agrave;)<br>
          <br>
          Es pot <a
            href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf">descarregar

            l&#8217;informe sencer (80 p&agrave;gines, 4 MB, castell&agrave;) a aquest
            enlla&ccedil;</a>, o b&eacute; <a
href="http://www.odg.cat/ct/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&amp;id_noticia=&amp;id_agenda=&amp;publicacions=3&amp;id_publicacions=42&amp;categorialink=&amp;id_butlleti=&amp;any_but=&amp;id_nota=&amp;id=">per

            cap&iacute;tols aqu&iacute;</a>. </b><br>
      </div>
    </div>
    <div align="center"><br>
      <big><b><font color="#006600"><br>
            Com a novetat, l&acute;informe disposa a m&eacute;s d&acute;un <a
              href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html">MAPA

              INTERACTIU</a>&nbsp; </font></b></big><br>
      <br>
      <a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html"><img
          alt="" src="cid:part11.08010502.00010002@odg.cat"
          align="middle" border="2" height="158" width="300"></a><br>
    </div>
    <br>
    <br>
    <font color="#009900"><i>Gr&agrave;cies per difondre: <br>
        - Penjant l'informe a les vostres p&agrave;gines web i blocs (ho teniu
        en format pdf a aquest enlla&ccedil;: <a
          href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf">http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf</a>)<br>
        - Reenviant aquest correu<br>
        - Per <a
          href="https://www.facebook.com/interferencies/posts/209980859141342">facebook</a></i><br>
      <br>
      M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp; <a
        href="http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es">http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es</a></font><br>
    <br>
    -----<br>
    <br>
    <b><big>Nuevo Informe: Impunidad S.A. Herramientas de reflexi&oacute;n
        sobre los &#8220;s&uacute;per derechos&#8221; y los &#8220;s&uacute;per poderes&#8221; del capital
        corporativo <br>
        (con <a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html">Mapa

          interactivo</a>)</big></b><br>
    <br>
    <i>Publicaci&oacute;n conjunta del <a href="http://www.odg.cat">Observatorio

        de la Deuda en la Globalizaci&oacute;n</a> y del <a
        href="http://www.tni.org">Transnational Institute, </a>Barcelona,

      enero de 2013</i><br>
    <br>
    <div align="justify"><a
        href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf"><img
          alt="" src="cid:part4.01040600.09060306@odg.cat" align="left"
          border="2" height="337" hspace="5" vspace="5" width="246"></a>El

      informe&nbsp;Impunidad S.A., emprendido en el marco de la&nbsp;<b><a
          href="http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es">Campa&ntilde;a
          &iexcl;Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la
          impunidad!&nbsp;</a></b>, tiene el objetivo de brindar, mediante <b>tres

        estudios de caso</b>, herramientas de reflexi&oacute;n sobre los
      &#8220;s&uacute;per&#8221; derechos y &#8220;s&uacute;per poderes&#8221; de las empresas
      transnacionales. Registra losabusos y violaciones de los derechos
      laborales&nbsp;fundamentales que se producen cotidianamente en las
      f&aacute;bricas de prendas de vestir de&nbsp;<b>Marruecos</b>, destacando la
      responsabilidad de la&nbsp;<b>transnacional espa&ntilde;ola Inditex</b>.
      Evidencia una situaci&oacute;n similar en&nbsp;<b>Nicaragua</b>, se&ntilde;alando el
      papel de&nbsp;<b>Pescanova</b>. Y en ambos casos resalta c&oacute;mo todo esto
      ocurre en el marco de los&nbsp;<b>Acuerdos de Asociaci&oacute;n impuestos por
        la Uni&oacute;n Europea (UE)</b>&nbsp;, en un contexto en el que la <b>Lex
        Mercatoria </b>y la protecci&oacute;n de los intereses corporativos
      siguen primando sobre los seres humanos. <br>
      <br>
      El informe tambi&eacute;n se concentra en el&nbsp;<b>metabolismo social
        europeo</b>, examinando las consecuencias de la&nbsp;<b>dependencia
        de la UE de</b> cara a materias primas crecientemente
      estrat&eacute;gicas y situadas en los pa&iacute;ses empobrecidos. Mediante los
      casos de la explotaci&oacute;n de&nbsp;<b>zinc en Bolivia, carb&oacute;n en
        Colombiay&nbsp;cobalto en la Rep&uacute;blica Democr&aacute;tica del Congo, soja y
        ca&ntilde;a de az&uacute;car en Argentina y Brasil se ilustran los nefastos
        impactos de&nbsp;Glencore&nbsp;</b>y se analiza&nbsp;hasta qu&eacute; punto los
      acuerdos comerciales aseguran la impunidad de las grandes
      corporaciones. Tambi&eacute;n se se&ntilde;ala la participaci&oacute;n de esta empresa
      en la&nbsp;<b>especulaci&oacute;n financiera&nbsp;</b>sobre las materias primas.
      Impunidad S.A. propone a la vez una mirada sobre las &#8220;venas
      f&iacute;sicas&#8221; de la liberalizaci&oacute;n comercial, considerando los&nbsp;avances
      de los<b> megaproyectos </b>de infraestructuras en Am&eacute;rica del
      Sur <b>(IIRSA-COSIPLAN)</b>, resaltando el caso de la <b>responsabilidad
        del capital europeo en las infraestructuras y en su
        financiarizaci&oacute;n</b>. Se dedica un apartado especial al caso de
      las&nbsp;<b>megarepresas amaz&oacute;nicas que se construyen sobre el R&iacute;o
        Madera, </b>con la participaci&oacute;n del&nbsp;<b>Banco Santander,
        GDF-Suez, Abengoa, Voith, Siemens</b>&nbsp;y otras empresas europeas&#8230;<br>
      <br>
      Esperamos que Impunidad S.A. contribuya a las campa&ntilde;as contra los
      impactos de las transnacionales, los tratados de libre comercio,
      los megaproyectos y la especulaci&oacute;n financiera. <br>
      <br>
      <b><a
href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/docs/IMPUNIDAD_SA_Resumen_Ejecutivo.pdf">Resumen

          ejecutivo</a><br>
        <br>
        <a
          href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf">Se

          puede descargar la totalidad del informe (80 p&aacute;ginas, 4 MB,
          castellano) en este enlace</a>, o bien <a
href="http://www.odg.cat/es/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&amp;id_noticia=&amp;id_agenda=&amp;publicacions=3&amp;id_publicacions=42&amp;categorialink=&amp;id_butlleti=&amp;any_but=&amp;id_nota=&amp;id=">por

          cap&iacute;tulos</a>: </b><br>
      <br>
    </div>
    <br>
    <div align="center"><big><b><font color="#006600">Como novedad, el
            informe cuenta con un <a
              href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html">MAPA

              INTERACTIVO</a></font></b></big><br>
      <br>
      <a href="http://odg.cat/MCA/ImpunidadSA/impunidadSA.html"><img
          alt="" src="cid:part11.08010502.00010002@odg.cat"
          align="middle" border="2" height="158" width="300"></a><br>
      <br>
    </div>
    <br>
    <br>
    <font color="#009900"><i>Gracias por difundir:&nbsp; <br>
        - Colgando el informe en sus p&aacute;ginas web y blogs (lo tienen en
        formato pdf en este enlace: <a
          href="http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf">http://www.odg.cat/documents/publicacions/IMPUNIDAD_SA.pdf</a>)<br>
        - Reenviando este correo<br>
        - Por <a
          href="https://www.facebook.com/interferencies/posts/209980859141342">facebook</a></i><br>
      <br>
      M&aacute;s informaci&oacute;n:&nbsp; <a
        href="http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es">http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es</a></font><br>
    <br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute; (ODG)
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.odg.cat">http://www.odg.cat</a>

</pre>
  </body>
</html>