<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <br>
    <div class="moz-forward-container">[cat-cast]<br>
      <div class="moz-forward-container">
        <div class="moz-forward-container">
          <div class="moz-forward-container">
            <h3><b>El nou Govern de Catalunya portar&agrave; davant els
                tribunals a la pr&ograve;pia Generalitat</b></h3>
            <h3> </h3>
            <p><b>Els &uacute;ltims esdeveniments sobre Aig&uuml;es Ter Llobregat
                amb qu&egrave; ens ha obsequiat el govern de&nbsp;la Generalitat&nbsp;no
                ens treuen de l&#8217;estupefacci&oacute;. Hem passat del que ja vam
                qualificar en el seu dia d&#8217;</b><b><a
                  moz-do-not-send="true"
href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/10/31/videos-mira-la-rdp-la-generalitat-ja-no-governa-laigua-ara-ho-fan-els-mercats/"><i>Autonomia
                    Bananera</i></a></b><b>&nbsp;a la passada legislatura a
                una esp&egrave;cie de&nbsp;</b><b><i>Govern de Pandereta</i></b><b>&nbsp;que
                &eacute;s capa&ccedil; de portar, gr&agrave;cies al propi Departament de
                Presid&egrave;ncia, la Generalitat davant dels tribunals, en
                una maniobra ins&ograve;lita i preocupant, molt preocupant.</b></p>
            <p>Durant l&#8217;<i>Autonomia Bananera</i>&nbsp;v&egrave;iem amb incredulitat
              com l&#8217;autoanomena&#8217;t &#8220;Govern dels millors&#8221; ballava al so
              dels mercats i les multinacionals; aix&iacute; si el passat&nbsp;&nbsp;<a
                moz-do-not-send="true"
href="http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_presiona_a_recoder_para_adjudicar_aigues_ter_llobregat_34051.php">17
                d&#8217;octubre</a>&nbsp;s&#8217;havia d&#8217;adjudicar la licitaci&oacute; d&#8217;Aig&uuml;es
              Ter Llobregat (ATLL) a corre-cuita, el&nbsp;<a
                moz-do-not-send="true"
href="http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_frena_la_adjudicacion_de_aigues_ter_llobregat_34394.php">26
                d&#8217;octubre</a>&nbsp;presid&egrave;ncia deixava en evid&egrave;ncia a la
              Conselleria de Territori i Sostenibilitat i retardava el
              proc&eacute;s al&middot;legant que calia una an&agrave;lisis completa de les
              dues ofertes presentades per ACCIONA i AGBAR, per
              finalment, el&nbsp;<a moz-do-not-send="true"
href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/privatizacion-gestion-del-agua-2243993">6
                de novembre</a>, adjudicar la concessi&oacute; a ACCIONA;
              rid&iacute;cul.</p>
            <p>Tampoc oblidem que l&#8217;&Ograve;rgan Administratiu de Recursos
              Contractuals de Catalunya (OARCC) ja va suspendre
              l&#8217;adjudicaci&oacute; a ACCIONA el passat&nbsp;<a
                moz-do-not-send="true"
href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/12/05/noticia-la-generalitat-frena-ladjudicacio-daigues-ter-llobregat-i-la-repren-el-mateix-dia/">30
                de novembre</a>, per&ograve; tanmateix al cap d&#8217;unes hores
              aixecava la suspensi&oacute; cautelar. Ja era evident aleshores
              que o b&eacute; s&oacute;n els mercats o b&eacute; s&oacute;n els interessos de la
              multinacionals qui governen l&#8217;aigua, per&ograve; qui segur que no
              ho feia &eacute;s el govern de Catalunya.</p>
            <p>Canviar de Conseller de Territori i Sostenibilitat era
              d&#8217;esperar, com tamb&eacute; ho era la submissi&oacute; del Govern de
              Catalunya als interessos privats. El que no era d&#8217;esperar
              &eacute;s que la situaci&oacute; pogu&eacute;s degradar-se encara m&eacute;s; avui&nbsp;<a
                moz-do-not-send="true"
href="http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/8561/govern/recorrera/contra/si/mateix/afer/aigues/ter-llobregat">4
                de gener</a>&nbsp;sabem que la Generalitat portar&agrave; als
              tribunals a la Generalitat, demostrant que ja no nom&eacute;s ens
              venem les estructures d&#8217;Estat com era ATLL sin&oacute; que ara
              posem en entre dit al propi Estat. Sincerament&#8230; de quina
              sobirania i dret a decidir ens parlen? Si seguim aix&iacute; no
              quedar&agrave; cap Estat per reclamar ni governar.</p>
            <p>Davant d&#8217;aquests fets veiem amb preocupaci&oacute; el paper de
              la gran majoria de forces pol&iacute;tiques que conformen el
              Parlament de Catalunya. Ens trobem amb un primer partit de
              l&#8217;oposici&oacute; que calla i atorga. I un partit socialista que
              ara ens parla de la defensa dels serveis p&uacute;blics per&ograve; que
              a l&#8217;&Agrave;rea Metropolitana de Barcelona han acceptat&nbsp;<a
                moz-do-not-send="true"
href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/11/07/noticia-el-area-metropolitana-regulariza-la-concesion-del-suministro-de-agua-de-agbar/">la
                privatitzaci&oacute; de l&#8217;aigua i el sanejament</a>&nbsp;seguint un
              proc&eacute;s encara m&eacute;s improcedent i opac que la privatitzaci&oacute;
              d&#8217;ATLL, per cert tamb&eacute; avalat per PP i ERC. Que no ens
              maregin amb jocs de paraules, ambig&uuml;itats o brindis al
              sol, ja que el que compten de veritat s&oacute;n els fets i la
              coher&egrave;ncia: no valen excuses; no nom&eacute;s son responsables
              els que fan sin&oacute; tamb&eacute; els que podent evitar-ho, deixen
              fer.</p>
            <p>Davant d&#8217;un Govern de la Generalitat que improvisa, actua
              amb neglig&egrave;ncia i defuig de les seves funcions com ara
              vetllar pels serveis p&uacute;bics d&#8217;aigua, que s&oacute;n garantia dels
              drets fonamentals de la ciutadania, demanem al Parlament
              de Catalunya que aturi aquest trist espectacle i que
              recuperi el seny:</p>
            <ul>
              <li>que mantingui de forma definitiva Aig&uuml;es Ter &#8211;
                Llobregat com empresa p&uacute;blica at&egrave;s que l&#8217;aigua &eacute;s
                essencial per a la vida i perqu&egrave; no hi ha cap motiu ni
                t&egrave;cnic, ni econ&ograve;mic, ni molt menys &nbsp;ambiental o social
                per seguir amb la seva privatitzaci&oacute;;</li>
              <li>que no permeti que un b&eacute; essencial com l&#8217;aigua &eacute;s
                converteixi en un impost recaptatori que serveixi per
                pagar els interessos bancaris i eixugar el malbaratament
                de l&#8217;administraci&oacute; p&uacute;blica; i</li>
              <li>que, en definitiva, la Generalitat abandoni la seva
                submissi&oacute; als mercats i els interessos privats pel b&eacute;
                del poble que l&#8217;ha escollit.</li>
            </ul>
            <p>De no ser aix&iacute; ser&agrave; la societat catalana qui haur&agrave; de
              recuperar les funcions que ha delegat a uns representants
              pol&iacute;tics que en defugen. Ser&agrave; el propi poble qui haur&agrave; de
              gestionar els serveis d&#8217;aigua de forma directa,
              transparent i participativa, qui vetllar&agrave; per l&#8217;inter&egrave;s
              general de la ciutadania.</p>
            <p>La <a moz-do-not-send="true"
                href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/"><b>Plataforma
Aigua
                  &eacute;s Vida</b></a> i les entitats que en formen part
              continuarem el nostre treball envers una gesti&oacute; de l&#8217;aigua
              p&uacute;blica, transparent i participativa i pel bon estat
              ecol&ograve;gic de les masses d&#8217;aigua de Catalunya. La nostra
              activitat pret&eacute;n ser proactiva i dialogant. Informarem de
              tot el que coneguem sobre l&#8217;aigua. Tanmateix, emprarem
              tots els recursos administratius i legals que estiguin al
              nostre abast quan vegem objectivament que es vulneren els
              principis de la just&iacute;cia ambiental i/o social, aix&iacute; com
              treballarem en la construcci&oacute; d&#8217;un moviment social que amb
              arguments s&ograve;lids aconsegueixi recuperar pac&iacute;ficament el
              que per llei i sentit com&uacute; ens pertoca.</p>
            <br>
            <div align="center"><strong>Aig&uuml;es Ter Llobregat ni
                d&#8217;ACCIONA ni d&#8217;AGBAR, Aig&uuml;es Ter Llobregat P&Uacute;BLICA !</strong><br>
              <strong></strong></div>
            <br>
            <p>*************<br>
              [cast]<br>
            </p>
            <p>
              <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
                charset=ISO-8859-1">
            </p>
            <p>
              <title></title>
              <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.3
                (Win32)">
              <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
                A:link { so-language: zxx }
        -->
        </style> </p>
            <h3><b>El nuevo Gobierno de Catalu&ntilde;a llevar&aacute; ante los
                tribunales a la propia Generalitat</b></h3>
            <p> </p>
            <p style="margin-bottom: 0cm"><b>Los &uacute;ltimos acontecimientos
                sobre Aguas Ter Llobregat con los que nos ha obsequiado
                el gobierno de la Generalitat no nos sacan de la
                estupefacci&oacute;n. Hemos pasado del que ya calificamos en su
                d&iacute;a de </b><b><a moz-do-not-send="true"
href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/10/31/videos-mira-la-rdp-la-generalitat-ja-no-governa-laigua-ara-ho-fan-els-mercats/">Autonom&iacute;a
                  Bananera</a></b><b> en la pasada legislatura a una
                especie de Gobierno de Pandereta que es capaz de llevar,
                gracias al propio Departamento de Presidencia, a la
                Generalitat ante los tribunales, en una maniobra
                ins&oacute;lita y preocupante, muy preocupante.</b><br>
              <br>
              Durante <i>la Autonom&iacute;a Bananera</i> ve&iacute;amos con
              incredulidad como el autonominado &#8220;Gobierno de los
              mejores&#8221; bailaba al son de los mercados y las
              multinacionales. As&iacute; si el pasado <a
                moz-do-not-send="true"
href="http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_presiona_a_recoder_para_adjudicar_aigues_ter_llobregat_34051.php">17
de
                octubre</a> se ten&iacute;a que adjudicar la licitaci&oacute;n de
              Aguas Ter Llobregat (ATLL) deprisa y corriendo, el <a
                moz-do-not-send="true"
href="http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/10/mas_frena_la_adjudicacion_de_aigues_ter_llobregat_34394.php">26
de
                octubre</a> presidencia dejaba en evidencia a la
              Conseller&iacute;a de Territorio y Sostenibilidad y retrasaba el
              proceso alegando que hac&iacute;a falta un an&aacute;lisis completo de
              las dos ofertas presentadas por ACCIONA y AGBAR, para
              finalmente, el <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/privatizacion-gestion-del-agua-2243993">6
                de noviembre</a>, adjudicar la concesi&oacute;n a ACCIONA;
              rid&iacute;culo.<br>
              <br>
              Tampoco olvidamos que el &Oacute;rgano Administrativo de Recursos
              Contractuales de Catalu&ntilde;a (OARCC) ya suspendi&oacute; la
              adjudicaci&oacute;n a ACCIONA el pasado <a
                moz-do-not-send="true"
href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/12/05/noticia-la-generalitat-frena-ladjudicacio-daigues-ter-llobregat-i-la-repren-el-mateix-dia/">30
de
                noviembre</a>, pero aun as&iacute; al cabo de unas horas
              levantaba la suspensi&oacute;n cautelar. Ya era evidente entonces
              que o bien son los mercados o bien son los intereses de la
              multinacionales quienes gobiernan el agua, pero quien
              seguro que no lo hac&iacute;a es el gobierno de Catalu&ntilde;a.<br>
              <br>
              Cambiar de Conseller de Territorio y Sostenibilidad era de
              esperar, como tambi&eacute;n lo era la sumisi&oacute;n del Gobierno de
              Catalu&ntilde;a a los intereses privados. El que no era de
              esperar es que la situaci&oacute;n pudiera degradarse todav&iacute;a
              m&aacute;s; hoy <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/8561/govern/recorrera/contra/si/mateix/afer/aigues/ter-llobregat">4
                de enero</a> sabemos que la Generalitat llevar&aacute; a los
              tribunales a la Generalitat, demostrando que ya no s&oacute;lo
              vendemos las estructuras de Estado como era ATLL , sino
              que ahora ponemos entre dicho al propio Estado.
              Sinceramente&#8230; &iquest;de qu&eacute; soberan&iacute;a y derecho a decidir nos
              hablan?.&nbsp; Si seguimos as&iacute; no quedar&aacute; ning&uacute;n Estado para
              reclamar ni gobernar.<br>
              <br>
              Ante estos hechos vemos con preocupaci&oacute;n el papel de la
              gran mayor&iacute;a de fuerzas pol&iacute;ticas que conforman el
              Parlamento de Catalu&ntilde;a. Nos encontramos con un primer
              partido de la oposici&oacute;n que calla y otorga. Y un partido
              socialista que ahora nos habla de la defensa de los
              servicios p&uacute;blicos pero que en el &aacute;rea Metropolitana de
              Barcelona han aceptado la <a moz-do-not-send="true"
href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2012/11/07/noticia-el-area-metropolitana-regulariza-la-concesion-del-suministro-de-agua-de-agbar/">privatizaci&oacute;n
del
                agua y el saneamiento</a> siguiendo un proceso todav&iacute;a
              m&aacute;s improcedente y opaco que la privatizaci&oacute;n de ATLL, por
              cierto tambi&eacute;n avalado por el PP y ERC. Que no nos mareen
              con juegos de palabras, ambig&uuml;edades o brindis al sol,
              puesto que el que cuentan de verdad son los hechos y la
              coherencia: no valen excusas,&nbsp; no s&oacute;lo son&nbsp; responsables
              los que hacen sino tambi&eacute;n los que pudiendo evitarlo,
              dejan hacer.<br>
              <br>
              Ante un Gobierno de la Generalitat que improvisa, act&uacute;a
              con negligencia y rehuye de sus funciones como por ejemplo
              velar por los servicios p&uacute;bicos de agua, que son garant&iacute;a
              de los derechos fundamentales de la ciudadan&iacute;a, pedimos al
              Parlamento de Catalu&ntilde;a que pare este triste espect&aacute;culo y
              que recupere la cordura:<br>
              <br>
            </p>
            <ul>
              <li>que mantenga de forma definitiva Aguas Ter Llobregat
                como empresa p&uacute;blica dado que el agua es esencial para
                la vida y porque no hay ning&uacute;n motivo ni t&eacute;cnico, ni
                econ&oacute;mico, ni mucho menos ambiental o social para seguir
                con su privatizaci&oacute;n;</li>
            </ul>
            <ul>
              <li>que no permita que un bien esencial como el agua es
                convierta en un impuesto recaudatorio que sirva para
                pagar los intereses bancarios y pagar el derroche de la
                administraci&oacute;n p&uacute;blica; y que,</li>
            </ul>
            <ul>
              <li>en definitiva, la Generalitat abandone su sumisi&oacute;n a
                los mercados y a los intereses privados por el bien del
                pueblo que lo ha escogido.</li>
            </ul>
            <p> </p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">De no ser as&iacute; ser&aacute; la sociedad
              catalana qui&eacute;n tendr&aacute; que recuperar las funciones que ha
              delegado a unos representantes pol&iacute;ticos que rehuyen. Ser&aacute;
              el propio pueblo qui&eacute;n tendr&aacute; que gestionar los servicios
              de agua de forma directa, transparente y participativa,
              quien velar&aacute; por el inter&eacute;s general de la ciudadan&iacute;a. <br>
            </p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">La <a moz-do-not-send="true"
                href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/"><b>Plataforma
Aigua
                  &eacute;s Vida</b></a> y las entidades que forman parte
              continuaremos nuestro trabajo por una gesti&oacute;n del agua
              p&uacute;blica, transparente y participativa y por el buen estado
              ecol&oacute;gico de las masas de agua de Catalu&ntilde;a. Nuestra
              actividad pretende ser proactiva y dialogante.
              Informaremos de todo lo que conozcamos sobre el agua. Aun
              as&iacute;, emplearemos todos los recursos administrativos y
              legales que est&eacute;n a nuestro alcance cuando veamos
              objetivamente que se vulneran los principios de la
              justicia ambiental y/o social, y seguiremos&nbsp; trabajando en
              la construcci&oacute;n de un movimiento social amplio que con
              argumentos s&oacute;lidos consiga recuperar pac&iacute;ficamente el que
              por ley y sentido com&uacute;n nos corresponde.<br>
              <br>
            </p>
            <div align="center"><b>Aguas Ter Llobregat ni de ACCIONA ni
                de AGBAR, Aguas Ter Llobregat P&Uacute;BLICA !</b></div>
            <p> </p>
            <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
            </p>
          </div>
          &nbsp; <br>
          <br>
        </div>
        <br>
        <br>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>