<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1252">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <br>
    <div class="moz-forward-container">[cat-cast]
      <div class="moz-forward-container">
        <div class="moz-forward-container">
          <div class="moz-forward-container">
            <p>14 de desembre de 2012<br>
            </p>
            <h5> </h5>
            <h2 style="margin-bottom: 0cm"><b>L’Àrea Metropolitana de
                Barcelona ens estafa</b></h2>
            <h2> </h2>
            <h3 style="margin-bottom: 0cm"><b>Els ciutadans i les
                ciutadanes de la regió metropolitana de Barcelona haurem
                de pagar 190 milions d’euros a AGBAR per rebre el mateix
                servei.</b></h3>
            <p style="margin-bottom: 0cm">En un fet sense precedents,
              AGBAR cobrarà per adquirir la concessió d’un servei en
              comptes de pagar, és més, cobrarà per fer el mateix servei
              que ja feia, cobrarà pel valor d’uns actius que ja han
              estat amortitzats, i el que encara és més greu, cobrarà
              per prestar un servei que operava il·legítimament. És a
              dir, serem els ciutadans i les ciutadanes qui haurem de
              pagar aquest despropòsit promogut per aquells que, en
              teoria, vetllen per l’interès general de la ciutadania.</p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">El passat 6 de novembre el
              Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
              (AMB) va aprovar l’establiment d’un servei públic del
              cicle integral de l’aigua mitjançant una societat de
              capital mixt (SEM) formada per la pròpia AMB (15%) i AGBAR
              (85%).</p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">Aquesta empresa mixta té un
              capital social valorat amb 337M€ que prové, per una banda,
              de l’AMB (50,55M€) a través dels actius de l’empresa
              pública EMSSA (Empresa Metropolitana de Sanejament SA). I
              per l’altre d’AGBAR (286,45 M€), que representa el 60%
              dels seus actius totals (476M€). El 40% restant (190M€)
              seran adquirits per la pròpia empresa mixta un cop
              constituïda. <b>És a dir, AGBAR cobrarà 190M€ per fer el
                mateix servei que ja feia.</b></p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">No hem d’oblidar que en 17
              dels 23 municipis de la regió metropolitana on operarà
              aquesta nova empresa mixta AGBAR opera sense concessió.
              L’AMB al·lega que existeix una concessió “de facto” des de
              1983 però en cap cas ha presentat la documentació
              pertinent que ho avali. Sobta, encara més, que no s’hagi
              contemplat cap amortització dels actius que portem pagant
              tots el ciutadans, com a mínim, els últims 39 anys (doncs
              hi ha instal·lacions que portem pagant-les des de fa 145
              anys). <b>És a dir, pagarem per uns actius que han estat
                amortitzats, que a dia d’avui ja són patrimoni de tots
                els ciutadans i ciutadanes.</b></p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">A tot això, no s’ha produït
              cap peritatge extern dels actius aportats per AGBAR, es
              renoven totes les concessions als 23 municipis per 35 anys
              més i s’envaeixen competències de la Generalitat,
              l’Agència Catalana de l’Aigua i els municipis.</p>
            <p style="margin-bottom: 0cm"><b>I tot aquest despropòsit
                l’AMB el fa a dit, a través d’una adjudicació directe a
                AGBAR sense cap procés públic de licitació, obviant el
                principi de lliure concurrència i mostrant una
                negligència absoluta en la defensa dels interessos
                públics, dels ciutadans i ciutadanes usuàries del
                servei, i posa en dubte la pròpia AMB com a valedora
                dels mateixos.</b></p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">Per tot això, la <b> <a
                  moz-do-not-send="true"
                  href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/">Plataforma
                  Aigua és Vida</a> </b>vam presentar al·legacions a
              aquest lamentable procés que van ser desestimades, però la
              gravetat de la situació és tan alarmant que hem presentat
              un recurs de reposició perquè l’AMB reconsideri la seva
              decisió.</p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">- Podeu consultar aquí les
              al·legacions presentades <a moz-do-not-send="true"
                href="http://www.ecologistasenaccion.org/article23896.html">http://www.ecologistasenaccion.org/article23896.html</a><br>
              - Podeu consultar aquí el recurs de reposició presentat:<a
                moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
                href="http://www.ecologistasenaccion.org/article24665.html">http://www.ecologistasenaccion.org/article24665.html</a><br>
            </p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">**<br>
            </p>
            <p style="margin-bottom: 0cm">[cast]</p>
            <h2><b>El Área Metropolitana de Barcelona nos estafa</b></h2>
            <h3><b>Los ciudadanos y las ciudadanas de la región
                metropolitana de Barcelona tendremos que pagar 190
                millones de euros a AGBAR para recibir el mismo servicio</b></h3>
            <p style="margin-bottom: 0cm">En un hecho sin precedentes,
              AGBAR cobrará para adquirir la concesión de un servicio en
              vez de pagar, es más, cobrará para hacer el mismo servicio
              que ya hacía, cobrará por el valor de unos activos que ya
              han sido amortizados, y lo que todavía es más grave,
              cobrará para prestar un servicio que operaba
              ilegítimamente. Es decir, seremos los ciudadanos y las
              ciudadanas quién tendremos que pagar este despropósito
              promovido por aquellos que, en teoría, velan por el
              interés general de la ciudadanía.<br>
              <br>
              El pasado 6 de noviembre el Consejo Metropolitano del área
              Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó el establecimiento
              de un servicio público del ciclo integral del agua
              mediante una sociedad de capital mixto (SEM) formada por
              la propia AMB (15%) y AGBAR (85%).<br>
              <br>
              Esta empresa mixta tiene un capital social valorado con
              337M€ que proviene, por un lado del AMB (50,55M€) a través
              de los activos de la empresa pública EMSSA (Empresa
              Metropolitana de Saneamiento SANO). Y por el otro de AGBAR
              (286,45 M€) , que representa el 60% de sus activos totales
              (476M€). El 40% restante (190M€) serán adquiridos por la
              propia empresa mixta una vez constituida. <b>Es decir,
                AGBAR cobrará 190M€ por hacer el mismo servicios que ya
                hacía.</b><br>
              <br>
              No tenemos que olvidar que en 17 de los 23 municipios de
              la región metropolitana donde operará esta nueva empresa
              mixta, AGBAR opera sin concesión. El AMB alega que existe
              una concesión “de facto” desde 1983 pero en ningún caso ha
              presentado la documentación pertinente que lo avale.
              Sorprende todavía más que no se haya contemplado ninguna
              amortización de los activos que venimos pagando todos los
              ciudadanos como mínimo durante los últimos 39 años (pues
              hay instalaciones que venimos pagándolas desde hace 145
              años). <b>Es decir, pagaremos por unos activos que han
                sido amortizados, que a día de hoy ya son patrimonio de
                todos los ciudadanos y ciudadanas.</b><br>
              <br>
              A todo esto, no se ha producido ninguna peritación externa
              de los activos aportados por AGBAR, se renuevan todas las
              concesiones a los 23 municipios por 35 años más y se
              invaden competencias de la Generalitat, la Agencia
              Catalana del Agua y los municipios.<br>
              <br>
              <b>Y todo este despropósito el AMB lo hace a dedo, a
                través de una adjudicación directa a AGBAR sin ningún
                proceso público de licitación, obviando el principio de
                libre concurrencia y mostrando una negligencia absoluta
                en la defensa de los intereses públicos, de los
                ciudadanos y ciudadanas usuarias del servicio, y pone en
                entredicho la propia AMB como valedora de los mismos.</b><br>
              <br>
              Por todo ello, la <b> <a moz-do-not-send="true"
                  href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/">Plataforma
                  Aigua és Vida</a>  </b>presentó alegaciones a este
              lamentable proceso que fueron desestimadas, pero la
              gravedad de la situación es tan alarmante que hemos
              presentado un recurso de reposición para que el AMB
              reconsidere su decisión.<br>
              <br>
              - Podéis consultar aquí las alegaciones presentadas <a
                moz-do-not-send="true"
                href="http://www.ecologistasenaccion.org/article23896.html">http://www.ecologistasenaccion.org/article23896.html</a><br>
              - Podéis consultar aquí el recurso de reposición
              presentado: <a moz-do-not-send="true"
                class="moz-txt-link-freetext"
                href="http://www.ecologistasenaccion.org/article24665.html">http://www.ecologistasenaccion.org/article24665.html</a>
            </p>
            <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
            </p>
            <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
            </p>
            <br>
          </div>
          <br>
          <br>
        </div>
        <br>
        <br>
      </div>
      <br>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>