<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <br>
    <div class="moz-forward-container">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
        charset=ISO-8859-1">
      <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
        charset=ISO-8859-1">
      <p style="margin-bottom: 0cm">[cat-cast]</p>
      <p style="margin-bottom: 0cm">11 de desembre de 2012<br>
        <br>
        <b>LA CONFEDERACI&Oacute; ESTATAL D'ECOLOGISTES EN ACCI&Oacute; APOSTA PEL
          DRET A DECIDIR I DENUNCIA L'ATAC DEL GOVERN ESPANYOL A LA
          LLENGUA CATALANA</b><b><br>
        </b><br>
        L'Assemblea Confederal de l'organitzaci&oacute; ecologista, reunida el
        passat cap de setmana a Trujillo (Extremadura), ha aprovat per
        unanimitat una resoluci&oacute; d'oposici&oacute; frontal a la Llei Wert i a
        tots els intents des del Govern espanyol d'imposar un model
        cultural uniformitzador en detriment de les lleng&uuml;es i cultures
        de cada poble, i en contra espec&iacute;ficament del catal&agrave;. Aix&iacute;
        mateix, la resoluci&oacute; recalca l'aposta pel dret a decidir dels
        pobles.<br>
        <br>
        El debat pol&iacute;tic ha estat molt intens dins del marc d'una
        assemblea confederal on s'han reunit prop de 300 activistes
        d'uns 60 grups de tot l'estat, confederats a Ecologistes en
        Acci&oacute;, especialment sobre les conseq&uuml;&egrave;ncies socials i ambientals
        d'una crisi que es considera provocada per les elits econ&ograve;miques
        per a precaritzar encara m&eacute;s les condicions de vida de la
        poblaci&oacute; i fer el seg&uuml;ent gran pas en la privatitzaci&oacute; i
        mercantilitzaci&oacute; de la naturalesa.<br>
        <br>
        Els representants dels 4 grups ecologistes catalans presents
        (Ecologistes en Acci&oacute; de Barcelona, del Baix Llobregat-Garraf,
        de Tarragona i Terres de l'Ebre, i de Comarques Gironines) van
        presentar una proposta de resoluci&oacute; que va ser acordada sense
        cap discrep&agrave;ncia. La resoluci&oacute; recorda que la confederaci&oacute;
        d'Ecologistes en Acci&oacute; &eacute;s un exemple molt bo de conviv&egrave;ncia
        entre les distintes realitats de cada poble, de cada territori.
        Les Federacions ecologistes que es confederen tenen plena
        sobirania, i les actuacions a nivell confederal (estatal) es
        duen a terme de manera similar a com es treballa a nivell
        europeu i mundial a diferents confederacions i xarxes
        d'organitzacions.<br>
        <br>
        La Llei Wert &eacute;s, d'acord amb la resoluci&oacute; aprovada, el pitjor
        intent des del franquisme per a imposar una uniformitat cultural
        a tot l'Estat, i un atac sense pal.liatius contra la llengua
        catalana.<br>
        <br>
        En coher&egrave;ncia amb aix&ograve;, Ecologistes en Acci&oacute; aposta pel
        reconeixement del dret dels pobles a decidir i a autogobernar-se
        com a dret inalienable. Aix&iacute; mateix, denuncia l'&uacute;s intencionat
        que fan algunes forces pol&iacute;tiques per atiar la confrontaci&oacute;
        ling&uuml;&iacute;stica en benefici propi, i com a cortina de fum front a
        les pol&iacute;tiques profundament reaccionaries en mat&egrave;ria social i
        ambiental, amb el pitjor atac a l'estat del benestar des del
        restabliment de la democr&agrave;cia.<br>
        <br>
        [cast]<br>
      </p>
      <p style="margin-bottom: 0cm"><b>LA CONFEDERACI&Oacute;N ESTATAL DE
          ECOLOGISTAS EN ACCI&Oacute;N APUESTA POR EL DERECHO A DECIDIR Y
          DENUNCIA EL ATAQUE DEL GOBIERNO ESPA&Ntilde;OL A LA LENGUA CATALANA</b></p>
      <p style="margin-bottom: 0cm">La Asamblea Confederal de la
        organizaci&oacute;n ecologista, reunida el pasado fin de semana en
        Trujillo (Extremadura), ha aprobado por unanimidad una
        resoluci&oacute;n de oposici&oacute;n frontal a la Ley Wert y a todos los
        intentos desde el Gobierno espa&ntilde;ol de imponer un modelo cultural
        uniformador en detrimento de las lenguas y culturas de cada
        pueblo, y en contra espec&iacute;ficamente del catal&aacute;n. As&iacute; mismo, la
        resoluci&oacute;n recalca la apuesta por el derecho a decidir de los
        pueblos.</p>
      <p style="margin-bottom: 0cm">El debate pol&iacute;tico ha estado muy
        intenso en el marco de una asamblea confederal donde se han
        reunido cerca de 300 activistas de unos 60 grupos de todo el
        estado confederados en Ecologistas en Acci&oacute;n, especialmente
        sobre las consecuencias sociales y ambientales de una crisis que
        se considera provocada por las &eacute;lites econ&oacute;micas para precarizar
        a&uacute;n m&aacute;s las condiciones de vida de la poblaci&oacute;n y hacer el
        siguiente gran paso en la privatizaci&oacute;n y mercantilizaci&oacute;n de la
        naturaleza.</p>
      <p style="margin-bottom: 0cm">Los representantes de los 4 grupos
        ecologistas catalanes presentes (Ecologistes en Acci&oacute; de
        Barcelona, del Baix Llobregat-Garraf, de Tarragona i Terres de
        l'Ebre i de Comarques Gironines) presentaron una propuesta de
        resoluci&oacute;n que fue acordada sin ning&uacute;n tipo de discrepancia. La
        resoluci&oacute;n recuerda que la confederaci&oacute;n de Ecologistas en
        Acci&oacute;n es un ejemplo muy bueno de convivencia entre las
        distintas realidades de cada pueblo, de cada territorio. Las
        Federaciones ecologistas que se confederan tienen plena
        soberan&iacute;a y las actuaciones a nivel confederal (estatal) se
        llevan a cabo de manera similar a como se trabaja a nivel
        europeo y mundial con diferentes confederaciones y redes de
        organizaciones.<br>
        <br>
        La Ley Wert es, de acuerdo con la resoluci&oacute;n aprobada, el peor
        intento desde el franquismo de imponer la uniformidad cultural
        en todo el Estado y un ataque sin paliativos contra la lengua
        catalana.<br>
        <br>
        En coherencia con ello, Ecologistas en Acci&oacute;n apuesta por el
        reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir y a
        autogobernarse como derecho inalienable. As&iacute; mismo, denuncia el
        uso intencionado que realizan algunas fuerzas pol&iacute;ticas para
        avivar la confrontaci&oacute;n ling&uuml;&iacute;stica en beneficio propio y como
        cortina de humo frente a las pol&iacute;ticas profundamente
        reaccionarias en materia social y ambiental, con el peor ataque
        al bienestar desde el establecimiento de la democracia.</p>
      <title></title>
      <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.3 (Win32)">
      <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style> <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>