<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <big><big><font color="#cc0000"><i><b>Gr&agrave;cies per difondre!</b></i></font></big></big><br>
    (en castellano m&aacute;s abajo)<br>
    <br>
    <div align="center"><big><font color="#006600"><big><b>B&eacute;ns comuns:
              confrontem la privatitzaci&oacute; construint models energ&egrave;tics
              populars<br>
            </b></big><br>
          <big><u><b>Taula Rodona</b></u></big></font></big><br>
      <small><font color="#000000"><big><big><b><big><br>
                  Dimarts 20 novembre 2012<br>
                  19h30</big></b></big></big></font></small><br>
      <big><b>Lloc: Seu d'Enginyeria Sense Fronteres (C/M&uacute;rcia, 24,
          Baixos)</b></big><br>
    </div>
    <br>
    <div align="center"><img alt=""
        src="cid:part1.08020803.04050807@odg.cat" align="middle"
        height="346" width="462"><br>
      <br>
      <font color="#000000"><big><big><b><i>Amb la participaci&oacute; de: <br>
                <br>
              </i></b></big></big></font>
      <div align="center"><font color="#000000"><big><big><b>Antonio
                Claret Fernandes, <i>Moviment d'Afectats/des per les
                  Represes, Brasil (MAB) <br>
                </i>Patricio Ch&aacute;vez, <i>Acci&oacute;n Ecol&oacute;gica, Ecuador<br>
                </i></b></big></big></font> <font color="#000000"><big><big><b>
              </b></big></big></font></div>
      <div align="center"><font color="#000000"><big><big><b>Josep Prat,
                <i>Som Energia</i></b></big></big><br>
        </font></div>
      <div align="left"><br>
        <div align="justify"><i><big>Davant el preocupant avan&ccedil; d'un
              sistema financer internacional fora de control sobre
              sectors estrat&egrave;gics per a la superviv&egrave;ncia dels &eacute;ssers
              humans, sorgeixen respostes i alternatives concretes des
              dels Pobles. Entre elles, es destaca la reivindicaci&oacute; dels
              <b>b&eacute;ns comuns</b>. Aprofitant la gira europea de
              representants del <a
                href="http://www.mabnacional.org.br/">Moviment de
                Afectat/des per les preses al Brasil (MAB)</a>, i la
              pres&egrave;ncia a Barcelona de Patricio Ch&aacute;vez (<a
                href="http://www.accionecologica.org/">Acci&oacute;n Ecol&oacute;gica,
                Ecuador</a>), organitzem aquesta taula rodona com una
              trobada entre moviments socials, amb la participaci&oacute; d'una
              de les iniciatives populars m&eacute;s exitoses en aquest &agrave;mbit a
              Catalunya, <a href="http://www.somenergia.coop/">Som
                Energia</a>.&nbsp; </big><br>
          </i></div>
        <br>
        <br>
        Convoquen: Entrepobles, Associaci&oacute; Enginyeria Sense Fronteres,
        Setem, Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute;<br>
        <br>
        ---<br>
        <br>
        <div align="center"><big><font color="#006600"><big><b>Bienes
                  comunes: confrontemos la privatizaci&oacute;n construyendo
                  modelos energ&eacute;ticos populares&nbsp; </b></big></font></big><br>
          <big><font color="#006600"><big><b> </b></big></font></big><br>
          <big><font color="#006600"> <big><u><b>Mesa Redonda</b></u></big></font></big><br>
          <br>
          <small><font color="#000000"><big><big><b><big> Martes 20 de
                      noviembre de 2012</big></b></big></big></font></small><br>
          <small><font color="#000000"><big><big><b><big> 19h30</big></b></big></big></font></small><br>
          <big><b>Lugar: Sede de Enginyeria Sense Fronteres (C/M&uacute;rcia,
              24, Baixos)</b></big><br>
          <br>
        </div>
      </div>
      <div align="justify">
        <div align="center"><font color="#000000"><big><big><b><i>Con la
                    participaci&oacute;n de: </i></b></big></big></font><br>
          <font color="#000000"><big><big><b><i> </i></b></big></big></font><br>
          <font color="#000000"><big><big><b><i> </i></b></big></big></font></div>
        <div align="center"><font color="#000000"><big><big><b>Antonio
                  Claret Fernandes, <i>Movimiento de Afectado/as por
                    las Represas, Brasil (MAB)</i></b></big></big></font><br>
          <font color="#000000"><big><big><b>Patricio Ch&aacute;vez, <i>Acci&oacute;n
                    Ecol&oacute;gica, Ecuador</i></b></big></big></font><br>
          <font color="#000000"><big><big><b> </b></big></big></font></div>
        <div align="center"><font color="#000000"><big><big><b>Josep
                  Prat, <i>Som Energia</i></b></big></big><br>
          </font></div>
        <br>
        <div align="justify"><i><big>Ante el preocupante avance de un
              sistema financiero internacional fuera de control, sobre
              sectores estrat&eacute;gicos para la supervivencia de los seres
              humanos, surgen respuestas y alternativas concretas desde
              los Pueblos. Entre ellas, se destaca la reivindicaci&oacute;n de
              los <b>bienes comunes</b>. Aprovechando la gira europea
              de representantes del <a
                href="http://www.mabnacional.org.br/">Movimiento de
                Afectado/as por las Represas </a>(MAB), y la presencia
              en Barcelona de </big></i><i><big>Patricio Ch&aacute;vez (<a
                href="http://www.accionecologica.org/">Acci&oacute;n Ecol&oacute;gica,
                Ecuador</a>), </big></i><i><big>organizamos esta mesa
              redonda como un encuentro entre movimientos sociales, con
              la participaci&oacute;n de una de las iniciativas populares m&aacute;s
              exitosas en este &aacute;mbito en Catalu&ntilde;a, </big></i><i><big><a
                href="http://www.somenergia.coop/">Som Energia</a>. </big></i><br>
        </div>
        <br>
        Convocan: Entrepobles, Associaci&oacute; Enginyeria Sense Fronteres,
        Setem, Observatori del Deute en la Globalitzaci&oacute; </div>
      <br>
      <br>
      <br>
      <br>
    </div>
  </body>
</html>