[Quideuaquitarragona] [Qui-deu-a-qui] L’Àrea Metropolitana de Barcelona ens estafa - Presentació recurs de reposició a l'AMB

Coordinació Ecologistes en Acció de Coordinació Ecologistes en Acció de
div des 14 10:49:19 CET 2012


[cat-cast]

14 de desembre de 2012


  *L’Àrea Metropolitana de Barcelona ens estafa*


   *Els ciutadans i les ciutadanes de la regió metropolitana de
   Barcelona haurem de pagar 190 milions d’euros a AGBAR per rebre el
   mateix servei.*

En un fet sense precedents, AGBAR cobrarà per adquirir la concessió d’un 
servei en comptes de pagar, és més, cobrarà per fer el mateix servei que 
ja feia, cobrarà pel valor d’uns actius que ja han estat amortitzats, i 
el que encara és més greu, cobrarà per prestar un servei que operava 
il·legítimament. És a dir, serem els ciutadans i les ciutadanes qui 
haurem de pagar aquest despropòsit promogut per aquells que, en teoria, 
vetllen per l’interès general de la ciutadania.

El passat 6 de novembre el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) va aprovar l’establiment d’un servei públic del cicle 
integral de l’aigua mitjançant una societat de capital mixt (SEM) 
formada per la pròpia AMB (15%) i AGBAR (85%).

Aquesta empresa mixta té un capital social valorat amb 337M€ que prové, 
per una banda, de l’AMB (50,55M€) a través dels actius de l’empresa 
pública EMSSA (Empresa Metropolitana de Sanejament SA). I per l’altre 
d’AGBAR (286,45 M€), que representa el 60% dels seus actius totals 
(476M€). El 40% restant (190M€) seran adquirits per la pròpia empresa 
mixta un cop constituïda. *És a dir, AGBAR cobrarà 190M€ per fer el 
mateix servei que ja feia.*

No hem d’oblidar que en 17 dels 23 municipis de la regió metropolitana 
on operarà aquesta nova empresa mixta AGBAR opera sense concessió. L’AMB 
al·lega que existeix una concessió “de facto” des de 1983 però en cap 
cas ha presentat la documentació pertinent que ho avali. Sobta, encara 
més, que no s’hagi contemplat cap amortització dels actius que portem 
pagant tots el ciutadans, com a mínim, els últims 39 anys (doncs hi ha 
instal·lacions que portem pagant-les des de fa 145 anys). *És a dir, 
pagarem per uns actius que han estat amortitzats, que a dia d’avui ja 
són patrimoni de tots els ciutadans i ciutadanes.*

A tot això, no s’ha produït cap peritatge extern dels actius aportats 
per AGBAR, es renoven totes les concessions als 23 municipis per 35 anys 
més i s’envaeixen competències de la Generalitat, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els municipis.

*I tot aquest despropòsit l’AMB el fa a dit, a través d’una adjudicació 
directe a AGBAR sense cap procés públic de licitació, obviant el 
principi de lliure concurrència i mostrant una negligència absoluta en 
la defensa dels interessos públics, dels ciutadans i ciutadanes usuàries 
del servei, i posa en dubte la pròpia AMB com a valedora dels mateixos.*

Per tot això, la *Plataforma Aigua és Vida 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/> *vam presentar 
al·legacions a aquest lamentable procés que van ser desestimades, però 
la gravetat de la situació és tan alarmant que hem presentat un recurs 
de reposició perquè l’AMB reconsideri la seva decisió.

- Podeu consultar aquí les al·legacions presentades 
http://www.ecologistasenaccion.org/article23896.html
- Podeu consultar aquí el recurs de reposició 
presentat:http://www.ecologistasenaccion.org/article24665.html

**

[cast]


  *El Área Metropolitana de Barcelona nos estafa*


   *Los ciudadanos y las ciudadanas de la región metropolitana de
   Barcelona tendremos que pagar 190 millones de euros a AGBAR para
   recibir el mismo servicio*

En un hecho sin precedentes, AGBAR cobrará para adquirir la concesión de 
un servicio en vez de pagar, es más, cobrará para hacer el mismo 
servicio que ya hacía, cobrará por el valor de unos activos que ya han 
sido amortizados, y lo que todavía es más grave, cobrará para prestar un 
servicio que operaba ilegítimamente. Es decir, seremos los ciudadanos y 
las ciudadanas quién tendremos que pagar este despropósito promovido por 
aquellos que, en teoría, velan por el interés general de la ciudadanía.

El pasado 6 de noviembre el Consejo Metropolitano del área Metropolitana 
de Barcelona (AMB) aprobó el establecimiento de un servicio público del 
ciclo integral del agua mediante una sociedad de capital mixto (SEM) 
formada por la propia AMB (15%) y AGBAR (85%).

Esta empresa mixta tiene un capital social valorado con 337M€ que 
proviene, por un lado del AMB (50,55M€) a través de los activos de la 
empresa pública EMSSA (Empresa Metropolitana de Saneamiento SANO). Y por 
el otro de AGBAR (286,45 M€) , que representa el 60% de sus activos 
totales (476M€). El 40% restante (190M€) serán adquiridos por la propia 
empresa mixta una vez constituida. *Es decir, AGBAR cobrará 190M€ por 
hacer el mismo servicios que ya hacía.*

No tenemos que olvidar que en 17 de los 23 municipios de la región 
metropolitana donde operará esta nueva empresa mixta, AGBAR opera sin 
concesión. El AMB alega que existe una concesión “de facto” desde 1983 
pero en ningún caso ha presentado la documentación pertinente que lo 
avale. Sorprende todavía más que no se haya contemplado ninguna 
amortización de los activos que venimos pagando todos los ciudadanos 
como mínimo durante los últimos 39 años (pues hay instalaciones que 
venimos pagándolas desde hace 145 años). *Es decir, pagaremos por unos 
activos que han sido amortizados, que a día de hoy ya son patrimonio de 
todos los ciudadanos y ciudadanas.*

A todo esto, no se ha producido ninguna peritación externa de los 
activos aportados por AGBAR, se renuevan todas las concesiones a los 23 
municipios por 35 años más y se invaden competencias de la Generalitat, 
la Agencia Catalana del Agua y los municipios.

*Y todo este despropósito el AMB lo hace a dedo, a través de una 
adjudicación directa a AGBAR sin ningún proceso público de licitación, 
obviando el principio de libre concurrencia y mostrando una negligencia 
absoluta en la defensa de los intereses públicos, de los ciudadanos y 
ciudadanas usuarias del servicio, y pone en entredicho la propia AMB 
como valedora de los mismos.*

Por todo ello, la *Plataforma Aigua és Vida 
<http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/> *presentó alegaciones a 
este lamentable proceso que fueron desestimadas, pero la gravedad de la 
situación es tan alarmante que hemos presentado un recurso de reposición 
para que el AMB reconsidere su decisión.

- Podéis consultar aquí las alegaciones presentadas 
http://www.ecologistasenaccion.org/article23896.html
- Podéis consultar aquí el recurso de reposición presentado: 
http://www.ecologistasenaccion.org/article24665.html-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.moviments.net/pipermail/quideuaquitarragona/attachments/20121214/ee6c4afa/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
_________________________________________
web de la campaña :
www.quiendebeaquien.org
Qui-deu-a-qui mailing list
_______________________________________________
para modificar o dar de alta o baja tu subscripción :
https://llistes.moviments.net/listinfo/qui-deu-a-qui


More information about the Quideuaquitarragona mailing list