[Quideuaquitarragona] Resumen de Qui-deu-a-qui, Vol 18, Envío 15

qui-deu-a-qui-requestamoviments.net qui-deu-a-qui-requestamoviments.net
Dme Set 27 13:03:25 CEST 2006


Envie los mensajes para la lista Qui-deu-a-qui a
	qui-deu-a-quiamoviments.net

Para subscribirse o anular su subscripción a través de WEB
	http://www.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/qui-deu-a-qui

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
	qui-deu-a-qui-requestamoviments.net

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
	qui-deu-a-qui-owneramoviments.net

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
"Re: Contents of Qui-deu-a-qui digest...". Ademas, por favor, incluya
en la respuesta solo aquellas partes del mensaje a las que esta
respondiendo.


Asuntos del día:

  1. 7 d'octubre, Seminari ODG - Per a qui fem ciència i
   tecnologia? Conseqüències al Nord i al Sud (Per difondre)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Tue, 26 Sep 2006 19:21:17 +0200
From: Per difondre <per-difondreamoviments.net>
Subject: [Qui-deu-a-qui] 7 d'octubre, Seminari ODG - Per a qui fem
	ciència i tecnologia? Conseqüències al Nord i al Sud
To: campingadebtwatch.org, prou-omcagrups.pangea.org,
	xcade-catayahoogroups.com, qui-deu-a-quiamoviments.net,
	bcn2001ayahoogroups.com, importants_bcn2001ayahoogroups.com,
	aturemlaguerraallistes.pangea.org, no-constitucio-ueamoviments.net,
	bolivarianaaelistas.net, maydaybcnamoviments.net,
	mrgcatalunyaayahoogroups.com, xarxa-uniayahoogroups.com,
	Xarxa-contratancamentsamoviments.net, llistaxmgagrups.pangea.org,
	rcadeayahoogroups.com, accionglobal-infoayahoogroups.com,
	deuda-2005amoviments.net
Message-ID: <4519618D.9020707amoviments.net>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

(català/castellano)

*Seminari de Formació de l'Observatori del Deute en la Globalització (XI)*

*PER A QUI FEM CIÈNCIA I TECNOLOGIA?
*/*Conseqüències al Nord i al Sud*/

/ /

*7 d'octubre de 2006, de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:30 h
Sala de Conferencies de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa*
(EUETIT -- Campus UPC) Terrassa
Colom, 1. Terrassa
Ferrocarrils de la Generalitat i RENFE

L'objectiu del seminari és de reflexionar sobre el model de 
desenvolupament tecnocientífic des de dos de les seves propietats 
implícites més transcendentals: el poder dels qui controlen la 
tecnologia, i el risc que absorbeix la societat sobre la qual s'apliquen 
noves incerteses. Ambdós fenòmens estan avui associats a la creixent 
concentració de la investigació en mans de les empreses transnacionals. 
El fort direccionament de la investigació global cap a allò que aporta 
majors beneficis econòmics, enfront d'un control social cada vegada més 
reduït, contribueix a privatitzar cada vegada més les finalitats i a 
socialitzar els riscos.

/Es requereixen noves formes de pensar la ciència? Com es prenen i com 
s'haurien de prendre de decisions entorn dels "avanços" tecnocientífics 
que afecten a la nostra quotidianitat? Seria possible parlar de 
democràcia, oligarquia o dictadura en la generació de coneixement i la 
seva aplicació? De nou, existeixen asimetries entre el Nord i el Sud? 
Què implica per al Sud que la tecnociència estigui controlada per les 
transnacionals del Nord? Qui hauria de controlar la investigació? Quin 
és el rol del científic? Quines experiències alternatives existeixen? /

*PROGRAMA*

*10:00 h. *  *Benvinguda i presentació*/

/*10:30 h.   **Neutralitat i seguretat: els dos grans mites *

/*Neutralitat o poder?*/
Tradicionalment s'ha associat la ciència a una suposada neutralitat. 
Podem plantejar-nos desmitificar aquesta relació? Un exemple: el cas de 
la genètica i la seva íntima relació amb el poder i el mercat.
Marcel Cano./ Filòsof. Col·laborador de la Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat. Professor de l'Universitat Oberta de Cataluny/

*Seguretat o risc? ****
Tecnologia progrés i mite: de l'ideal d'emancipació i control a la 
societat del risc actual. Quines són les característiques dels nous 
riscos associats a la tècnica moderna? Com afrontar-los?
Andri Stahel. /Doctor en ciències socials i professor col·laborador de 
la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat/

*12:00 h.  */* Descans*/

*12:30 h.   **Impactes en el Nord i el Sud de la Propietat 
Intel·lectual i el control dels recursos genètics ****
La biotecnologia i la nanotecnologia són dos clars exemples en els que 
la propietat intel·lectual i el contol estratègic dels recursos genètics 
contribuïxen a un fort domini del Nord cap al Sud.
Silvia Ribeiro. /Investigadora del Grup d'Acció sobre Erosió, Tecnologia 
i Concentració (ETC Group)
/
*14:00 h.  */*Dinar*/

*16:00 h.  Qui controla el desenvolupament de la Ciència i la 
Tecnologia? Finançament públic i/o privat*
La recerca a tot el món es troba en un moment d'inflexió. Al temps que 
cada vegada als països més rics es tracta d'augmentar els recursos en 
recerca, també l'augment dels recursos s'espera que vingui principalment 
del finançament privat. Inevitablement existeix el risc que les fonts 
de finançament privades reorientin les recerques cap aquelles línies de 
treball que poden acabar repercutint sobre el sector de població més 
ric, i no cap a les línies d'investigació socialment més interessants. 
Condicionarà el finançament al tipus de recerca que es realitza?     
     
Miquel Barceló. Doctor en Informàtica. Professor en l' Universitat 
Politècnica de Catalunya

*16:30 h. * *Els límits de la Ciència i el Control Social *
Els responsables de la presa de decisions pel que fa al coneixement 
científic requereixen dels experts respostes ràpides i clares, però 
molts dels problemes actuals posen en relleu les limitacions d'un mètode 
de coneixement que durant anys s'ha mostrat com el millor mecanisme 
possible. Davant aquesta situació la participació ciutadana apareix com 
un element bàsic dels principals problemes socials. Com es poden 
articular espais que facilitin aquesta participació?

Josep Lluis Espluga. /Sociòleg. Professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona /

*17:00 h.  **Cap a on orientar la Ciència?**
Andrés Barreda. /Economista. Professor de la Universitat Nacional 
Autònoma de Mèxic/

*17:30 h. **Debat / preguntes*

/** *Ponències en castellà/

/ /

/ /

//

*INSCRIPCIÓ
*

El seminari és obert a tothom i la inscripció és gratuïta. Tot i això, 
aquest seminari està especialment adreçat a persones vinculades al món 
de la recerca, així com a ONG o moviments socials, estudiants 
universitaris, i d'altres persones amb certs coneixements bàsics sobre 
els temes que es tractaran. Totes les persones inscrites prèviament 
rebran documentació sobre els temes tractats al seminari. El període 
d'inscripció restarà obert fins al *4 de octubre*. Les places són 
limitades a l'aforament de la sala. Oferim la possibilitat de dinar 
conjuntament, per un preu al voltant de 10 euros. Indiqueu si us 
quedareu a dinar en el moment de la inscripció.

Per inscriure-us, truqueu al 93.785.13.18 (de dilluns a divendres) o 
envieu un missatge de correu electrònic, indicant si us quedareu a 
dinar, amb el vostre nom i cognoms, adreça de correu electrònic i un 
telèfon de contacte a formacioadebtwatch.org <mailto:formacioadebtwatch.org>

Si us plau, difoneu-ho entre aquelles persones i entitats que penseu que 
poden estar interessades. Moltes gràcies
Disculpeu si rebeu aquesta informació per duplicat.

Per a més informació:
Telf: 93 785 13 18
*formacioadebtwatch.org
www.observatorideute.org* <http://www.observatorideute.org/>

****************************************************************

*Seminario de Formación del Observatorio de la Deuda en la Globalización 
(XI)*

*¿PARA QUIÉN HACEMOS CIENCIA Y TECNOLOGÍA?*
*Consecuencias en el Norte y en el Sur*

*7 de octubre de 2006**, **10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 h**
Sala de Conferencias de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Terrassa *
(EUETIT -- Campus UPC) Terrassa
Colom, 1. Terrassa
Ferrocarrils de la Generalitat i RENFE

El objetivo del seminario es de reflexionar sobre el modelo de 
desarrollo tecnocientífico desde dos de sus propiedades implícitas más 
trascendentales: el poder de quienes controlan la tecnología, y el 
riesgo que absorbe la sociedad sobre la que se aplican nuevas 
incertidumbres. Ambos fenómenos están hoy asociados a la creciente 
concentración de la investigación en manos de las transnacionales. El 
fuerte direccionamiento de la investigación global hacia lo que aporte 
mayores beneficios económicos, frente a un control social cada vez más 
reducido, contribuye a privatizar los fines y a socializar los riesgos.

/¿Se requieren nuevas formas de pensar la ciencia? ¿Cómo se toman y cómo 
se deberían tomar de decisiones en torno a los "avances" 
tecnocientíficos que afectan a nuestra cotidianeidad? ¿Es posible hablar 
de democracia, oligarquía o dictadura en la generación de conocimiento y 
su aplicación? De nuevo ¿existen asimetrías entre el Norte y el Sur?¿Qué 
implica para el Sur que la tecnociencia esté controlada por las 
transnacionales del Norte? ¿Quién debería controlar la investigación? 
¿Cuál es el rol del científico? ¿Qué experiencias alternativas existen?/

//

/ /

//

*PROGRAMA*

*10:00 h. * * **Inscripciones y presentación*

*10:30 h.   Neutralidad y seguridad: los dos grandes mitos*

/*¿Neutralidad o poder? */******
Tradicionalmente se ha asociado la ciencia a una supuesta neutralidad. 
¿Podemos plantearnos desmitificar esta relación? Una ilustración: el 
caso de la genética y su íntima relación con el poder y el Mercado.
Marcel Cano./ Filósofo. Colaborador de la Cátedra UNESCO de 
Sostenibilidad. Profesor en la Universidad Abierta de Cataluña.
/
*¿Seguridad o riesgo? *
Tecnología, progreso y mito: del ideal de emancipación y control a la 
sociedad del riesgo actual. ¿Cuáles son las características de los 
nuevos riesgos asociados a la técnica moderna? ¿Cómo afrontarlos?*
*Andri Stahel. /Doctor en ciencias sociales y profesor colaborador en 
la //Cátedra UNESCO de Sostenibilidad./

*12:00 h.  */* Pausa*/

*12:30 h.   **Impactos en el Norte y el Sur de la propiedad 
intelectual y el control de los recursos genéticos*
La biotecnología y la nanotecnología son dos claros ejemplos en los 
cuales la propiedad intelectual y el contol estratégico de los recursos 
genéticos contribuyen a un fuerte dominio del Norte hacia el Sur.    
   
Silvia Ribeiro. /Investigadora del Grupo de Acción sobre Erosión, 
Tecnología y Concentración (ETC Group). /

*14:00 h.  */*Comida*/

*16:00 h.  ¿Quién controla el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología? Financiamiento público y/o privado** *****
La investigación en todo el mundo se encuentra en un momento de 
inflexión. Al tiempo que los países más ricos aumentan los recursos 
destinados a la investigación, se espera también que el aumento de 
dichos recursos provenga principalmente del financiamiento privado. 
Existe inevitablemente entonces el riesgo de que las fuentes de 
financiamiento privado reorienten la investigación hacia las líneas de 
trabajo que pueden tener mayores repercusiones ante el sector de 
población más rico, y no hacia líneas de investigación socialmente más 
interesantes. ¿Condiciona el financiamiento el tipo de investigación 
realizado?
Miquel Barceló. /Doctor en informática. Profesor en la Universidad 
Politécnica de Cataluña/

*16:30 h. * *Límites de la ciencia y el control social** ******
*Los responsables de la toma de decisiones en lo que atañe al 
conocimiento científico requieren de los expertos respuestas rápidas y 
claras, pero muchos de los problemas actuales ponen de relieve las 
limitaciones de un método de conocimiento que durante años se ha 
mostrado como el mejor mecanismo posible. Ante esta situación la 
participación ciudadana aparece como un elemento básico de los 
principales problemas sociales ¿Cómo se pueden articular espacios que 
faciliten esta participación? *
*Josep Lluis Espluga. /Sociólogo. Profesor en la Universidad Autónoma de 
Barcelona/

*17:00 h.  **Hacia dónde orientar la ciencia?*
Andrés Barreda. /Economista.Profesor en la Universidad Nacional Autónoma 
de México /

*17:30 h. **Debate / preguntas*

***/** *Ponencias en catalan
/

//

*INSCRIPCIONES*

El seminario está abierto a todo el mundo y la inscripción es gratuita. 
No obstante, este seminario o está dirigido a personas vinculadas a ONG 
o movimientos sociales, estudiantes universitarios, y otras personas con 
ciertos conocimientos básicos sobre deuda, globalización y relaciones 
Norte - Sur. Todas las personas inscritas previamente recibirán 
documentación sobre los temas tratados en el seminario. El período de 
inscripción estará abierto hasta el *4 de octubre*. Las plazas están 
limitadas al aforo de la sala.

Ofrecemos la posibilidad de comer conjuntamente, por un precio cercano a 
los 10 euros. Indicad si os quedaréis a comer en el momento de la 
inscripción.

Para inscribiros, llamad al 93.785.13.18 (de lunes a viernes) o enviad 
un mensaje de correo electrónico, indicando si os quedaréis a comer, con 
vuestro nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y un 
teléfono de contacto a formacioadebtwatch.org 
<mailto:formacioadebtwatch.org>

Por favor, difundirlo entre las personas y organizaciones que penséis 
que pueden estar interesadas. Muchas gracias.
Disculpad si recibís esta información por duplicado. 

Para más información:
Telf: 93 785 13 18
*formacioadebtwatch.org
www.observatoriodeuda.org <http://www.observatoriodeuda.org>*------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://www.moviments.net/pipermail/qui-deu-a-qui/attachments/20060926/e81d138f/attachment.htm

------------------------------

_______________________________________________
Qui-deu-a-qui mailing list
Qui-deu-a-quiamoviments.net
http://www.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/qui-deu-a-qui


Fin de Resumen de Qui-deu-a-qui, Vol 18, Envío 15
*************************************************


Més informació de la llista de correu Quideuaquitarragona