<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
    <p style="margin-bottom: 0cm"><big><font face="arial, sans-serif"><font
            style="font-size: 11pt" size="2"><big>Molt bones,<br>
            </big></font></font></big></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><big><font face="arial, sans-serif"><font
            style="font-size: 11pt" size="2"><big>&Uacute;s faig arribar el
              document de referencia que em treballat a la reuni&oacute; de
              preparaci&oacute; del&nbsp; "Segon seminari de monedes lliures i
              trobada d'ecoxarxes catalanes". <br>
            </big></font></font></big></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><big><big><font face="arial,
            sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><big><big><b>Segon
seminari
                    de monedes lliures i trobada d'ecoxarxes catalanes</b></big></big></font></font></big></big></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"><big><b><font
            face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"
              size="2"><big>El
                primer seminari es va fer al Montseny al decembre del
                2009</big></font></font></b></big></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
          style="font-size: 11pt" size="2"><u><b>La
              trobada</b></u></font></font></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
          style="font-size: 11pt" size="2">A/
          Quan? </font></font>
    </p>
    <ul>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Proposta1: 12-13-14
              d'octubre</font></font></p>
      </li>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Proposta2: 1-2-3-4 de
              novembre</font></font></p>
      </li>
    </ul>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
          style="font-size: 11pt" size="2">B/
          Lloc </font></font>
    </p>
    <ul>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Per concretar</font></font></p>
      </li>
    </ul>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
          style="font-size: 11pt" size="2">C/
          A qui est&agrave; dirigida la trobada?</font></font></p>
    <ul>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Participants actius de
              les ecoxarxes i de la Cooperativa Integral Catalana</font></font></p>
      </li>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Dinamitzadors de altres
              cooperatives integrals, ecoxarxes i xarxes d'intercanvi en
              moneda social.</font></font></p>
      </li>
    </ul>
    <p style="margin-bottom: 0cm"></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
          style="font-size: 11pt" size="2"><u><b>Continguts</b></u></font></font></p>
    <ul>
      <li>
        <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Presentaci&oacute; dels models d'ecoxarxa. Bones pr&agrave;ctiques econ&ograve;miques i dinamitzadores. Recollir abans mijan&ccedil;ant un formulari/cuestionari les caracteristiques de funcionament: model econ&ograve;mic (moneda fisica i/o virtual, canvis, limits i normes) informaci&oacute; sobre el CES, fires, rebosts, assemblees i organitzaci&oacute; interna, estrategies de dinamitzaci&oacute; de la xarxa, altres iniciatives/projectes/espais,... (&frac12; dia)</font></font></pre>
      </li>
      <li>
        <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Cens/mapeig d'iniciatives, projectes i recursos de cada ecoxarxa: educaci&oacute;, alimentaci&oacute;, habitatge,...</font></font></pre>
      </li>
      <li>
        <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Eines comunes que ofereix la CIC per l'enxarxament. (&frac12; dia)</font></font></pre>
        <ul>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Centrals d'abastiment: rebosts, productors, prosumidors...</font></font></pre>
          </li>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Estrat&egrave;gies jur&iacute;diques per protegir la activitat amb la moneda social.</font></font></pre>
          </li>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Inform&aacute;tica</font></font></pre>
          </li>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Comunicaci&oacute; i difusi&oacute;</font></font></pre>
          </li>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Transport col&middot;lectiu cooperatiu</font></font></pre>
          </li>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Borsa de treball</font></font></pre>
          </li>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Eines de finan&ccedil;ament: CASX, crowdfunding.</font></font></pre>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Model econ&ograve;mic, enxarxament d'ecoxarxes i intercanvis entre ecoxarxes: l&iacute;mits, reciprocitat, recolzament, balan&ccedil;os. (1 dia)</font></font></pre>
      </li>
      <li>
        <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Diferencies, relacions i interacci&oacute; amb altres propostes de monedes socials, complementaries i/o bancs del temps.</font></font></pre>
      </li>
      <li>
        <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Sistema p&uacute;blic cooperatiu</font></font></pre>
      </li>
      <li>
        <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Horitzons: pol&iacute;tica econ&ograve;mica, regulaci&oacute;, panificaci&oacute;, efici&egrave;ncia, inversi&oacute; p&uacute;blica, pressupostos comuns.</font></font></pre>
      </li>
      <li>
        <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Acords i continuitat: </font></font></pre>
        <ul>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Trobada de ecoxarxes anual/bi-anual ?</font></font></pre>
          </li>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Eines de comunicaci&oacute;: llista de correu, grup a la xarxa social, activaci&oacute; de la web ecoxarxes.cat.</font></font></pre>
          </li>
          <li>
            <pre class="western"><font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Pendre consciencia i visibilitzar (comunicat?) la estrategia com&uacute; del moviment de les ecoxarxes.</font></font></pre>
          </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
          style="font-size: 11pt" size="2"><u><b>Logistica</b></u></font></font></p>
    <ul>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Participaci&oacute; orientativa?
              50-60 persones</font></font></p>
      </li>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Lloc tancat per dormir </font></font>
        </p>
      </li>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Menjar. Parlar amb la
              gent de Terrassa.</font></font></p>
      </li>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Transport </font></font>
        </p>
      </li>
    </ul>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
          style="font-size: 11pt" size="2"><u><b>Comunicaci&oacute;</b></u></font></font></p>
    <ul>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Carta de presentaci&oacute;
              (breu)</font></font></p>
      </li>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Grup de treball: </font></font><a
href="https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/104875/segon-seminari-de-monedes-lliures-i-trobada-decoxarxes-catalanes-2012/">https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/104875/segon-seminari-de-monedes-lliures-i-trobada-decoxarxes-catalanes-2012/</a></p>
      </li>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Formulari de recollida
              d'informaci&oacute; de les ecoxarxes (Drupal): <a
                href="https://intern.cooperativaintegral.cat/">https://intern.cooperativaintegral.cat</a></font></font></p>
      </li>
      <li>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="arial, sans-serif"><font
              style="font-size: 11pt" size="2">Llista de correu: <a
                href="mailto:adminsces@marsupi.org">adminsces@marsupi.org</a></font></font></p>
      </li>
    </ul>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><big><big><font face="arial,
            sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><big><big><u><b>Propera
                      reuni&oacute;</b></u></big></big></font></font></big></big></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; text-decoration:
      none"><big><big>
          <font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"
              size="2"><big><big>6
                  de setembre a les 17h a AureaSocial</big></big></font></font></big></big></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; text-decoration:
      none"><big><big>
          <font face="arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"
              size="2"><big><big>S'intentar&agrave;
                  emtre virtualment (mumble o skype)</big></big></font></font></big></big></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; text-decoration:
      none">
      <br>
    </p>
    <title></title>
    <meta name="GENERATOR" content="LibreOffice 3.5 (Linux)">
    <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                PRE.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei", monospace }
                PRE.ctl { font-family: "Lohit Hindi", monospace }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
                A:link { so-language: zxx }
        -->
        </style>
  </body>
</html>