ep! totalment d&#39;acord, al final tot es resol a través del NIF<br><br>gràcies per l&#39;aclaració!<br><br>sergi<br><br><div class="gmail_quote">El 20 d’abril de 2011 16:33,  <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:vado@tresones.com">vado@tresones.com</a>&gt;</span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">Hola Sergi!<br>
<div class="im"><br>
 &quot;La clau que tot funcioni es el procés d&#39;acceptació de nous usuaris, que no pot<br>
quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perquè sí, per tal de creixer.<br>
</div>Cal la seva coneixença i identificació,(...)&quot;<br>
<br>
  Bé, no he parlat de limitar, controlar o seleccionar. Parlava únicament de la<br>
identitat de l&#39;usuari, que permet a un administrador saber si ja existeix en el<br>
sistema i quin es el seu balanç; son dades que s&#39;han de coneixer per fer canvis<br>
del ces d&#39;un usuari entre administradors.<br>
<br>
  Estic d&#39;acord que el valor principal es la inclussivitat, però això no significa<br>
menysprear la informació mínima necessaria perquè el sistema funcioni. Si un<br>
usuari no es vol identificar, no significa que no confia?<br>
<br>
  Tampoc m&#39;agrada la idea d&#39;utilitzar el nif, però no se m&#39;acudeix cap altre mitjà<br>
universal i ja implementat per a substituir-lo. Si utilitzem el nif, amb poc temps<br>
podem actualitzar els comptes i incrementar la qualitat del sistema.<br>
<br>
  Per altra banda, si creiem que demanar el nif a un usuari pot reduir el nº<br>
d&#39;usuaris nous, be, potser ens hauriem de replantejar el motiu; creixer, perquè<br>
sí, sense que l&#39;acceptació tingui sentit d&#39;otorgament de confiança? Si un usuari<br>
que no vol identificar-se es acceptat i se li permet un crèdit negatiu x, no hi ha<br>
una descompensació?<br>
<br>
   Respecte &#39;no eliminar un usuari, sino bloquejar-lo&#39;, estava parlant dels usuaris<br>
inactius o absents, per una qüestió de manteniment. Evidentment, un usuari es<br>
lliure de deixar de participar en un ces, i sol.licitar la baixa, però, si té un<br>
saldo negatiu, un deute envers la comunitat per productes i serveis que ha<br>
consumit, crec que almenys hauria de quedar enregistrat en l&#39;historial, o sigui<br>
mantenir-se en el sistema sense estar visible, com a usuari inactiu.<br>
<br>
<br>
<br>
Salut!<br>
<br>
Nota: bbdd-&gt; bases de dades<br>
<div><div></div><div class="h5"><br>
<br>
<br>
&gt; Per cert, què és bbdd? Gràcies!<br>
&gt;<br>
&gt; sergi<br>
&gt;<br>
&gt; El 20 d’abril de 2011 15:26, Sergi Fàbregas &lt;<a href="mailto:sergifab11@gmail.com">sergifab11@gmail.com</a>&gt; ha<br>
&gt; escrit:<br>
&gt;<br>
&gt;&gt; Hola!<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Estic d&#39;acord amb el que s&#39;està plantejant excepte en el punt en que en<br>
&gt;&gt; Vadó vol &quot;limitar o controlar&quot; l&#39;entrades de noves usuàries al sistema.<br>
&gt;&gt; Si necessitem una confiança prèvia, vol dir que no acceptaríem persones que<br>
&gt;&gt; volen entrar en aquest sistema d&#39;avui per demà. Llavors quin criteri<br>
&gt;&gt; escolliríem per fer la selecció?  Haurien de demostrar qué? Haurien de<br>
&gt;&gt; provar qué? No ho veig gaire clar. Podríem caure en sectarismes... El CES ha<br>
&gt;&gt; de ser lliure, segons el meu entendre.<br>
&gt;&gt; Crec que és suficient l&#39;interès que mostren les persones per fer operacions<br>
&gt;&gt; amb moneda social ja que és un trencament amb la manera en que han<br>
&gt;&gt; interactuat exclusivament fins al moment, és a dir, dins el sistema<br>
&gt;&gt; capitalista. Crec que posar barreres d&#39;entrada és una errada ja que està més<br>
&gt;&gt; que clar que ens han acostumat a que quan una cosa és una mica complicada<br>
&gt;&gt; més val deixar-ho. Contínuament el mkt capitalista parla de &quot;ràpid i<br>
&gt;&gt; sencill&quot; i és un problema molt greu ja que s&#39;està començant a integrar dins<br>
&gt;&gt; les nostres ments. Per tant, crec que cal facilitar l&#39;entrada per evitar un<br>
&gt;&gt; rebuig d&#39;entrada degut a les dificultats. (Ja està passant pel fet que la<br>
&gt;&gt; pàgina està en anglès...).<br>
&gt;&gt; Un cop dins, al tenir els comptes de tots els usuaris visibles, pots saber<br>
&gt;&gt; l&#39;historial de a qui véns o a qui compres i sorgeix una autoregulació com<br>
&gt;&gt; passa per exemple a l&#39;eBay, on abans d&#39;interactuar pots veure les opinions o<br>
&gt;&gt; l&#39;activitat dels usuaris i decideixes. Si dubtes d&#39;un usuari perquè pots<br>
&gt;&gt; veure la seva activitat transparent, decideixes no interactuar. No sé si<br>
&gt;&gt; existeix la opció al CES de fer opinions dels compradors sobre el producte o<br>
&gt;&gt; el productor...<br>
&gt;&gt; Només crec que a títol personal s&#39;hauria de poder tenir un sol compte per<br>
&gt;&gt; evitar l&#39;acumulació de comptes amb saldo negatiu fet que ens porta a<br>
&gt;&gt; plantejar si s&#39;ha de requerir el NIF...<br>
&gt;&gt; Crec que sí s&#39;haurien de donar baixes prèvia comunicació telefònica (no és<br>
&gt;&gt; tanta feina), ja que les circumstàncies de cadascú poden dur a haver de<br>
&gt;&gt; marxar totalment del CES. Si es torna (hauria d&#39;haver-hi un temps prudencial<br>
&gt;&gt; i prefixat per evitar anar fent altes i baixes per tenir saldos negatius),<br>
&gt;&gt; es torna a repetir el procés de presa de NIF.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Caldria pensar si hi ha una alternativa fiable al NIF, ja que no deixa de<br>
&gt;&gt; ser un document que conté massa informació personal i èticament és<br>
&gt;&gt; discutible.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Endavant i ànims!<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; sergi<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; El 19 d’abril de 2011 22:12, Jordi Flores Domínguez &lt;<a href="mailto:jordi@xarxaeco.org">jordi@xarxaeco.org</a>&gt;ha escrit:<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;  Totalment d&#39;acord amb Vadó.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Salut!<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt; Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)<br>
&gt;&gt;&gt; Xarxa ECO de Tarragona - <a href="http://www.xarxaeco.org" target="_blank">www.xarxaeco.org</a><br>
&gt;&gt;&gt; Cooperativa Integral Catalana - <a href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat" target="_blank">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a><br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt; El 19/04/2011 20:39, <a href="mailto:vado@tresones.com">vado@tresones.com</a> escribió:<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt; Hola!<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    Els temes que comenta en Jordi sobre els usuaris enregistrats a cada ces (més<br>
&gt;&gt;&gt; d&#39;un compte per usuari, comptes obsolets vinculats a saldos positius/negatius),<br>
&gt;&gt;&gt; el<br>
&gt;&gt;&gt; tema de la dinamització del ces (contacte amb usuaris amb balanç negatiu superior<br>
&gt;&gt;&gt; a<br>
&gt;&gt;&gt; X, amb productors amb balanç positiu superior a X, usuaris inactius), etc...  bé,<br>
&gt;&gt;&gt; potser ara que hi ha pocs membres a cada ces la cosa pot resoldre&#39;s amb un<br>
&gt;&gt;&gt; treball<br>
&gt;&gt;&gt; manual, però no es viable.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    - es necessari poder identificar els usuaris, estiguin on estiguin, per<br>
&gt;&gt;&gt; mantenir<br>
&gt;&gt;&gt; la confiança en el sistema de moneda complementaria.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    - si els diferents ces estan conectats, només s&#39;hauria de poder tenir un<br>
&gt;&gt;&gt; compte<br>
&gt;&gt;&gt; personal en un ces, segons la bioregió-ecoxarxa corresponent, mentre que<br>
&gt;&gt;&gt; s&#39;haurien<br>
&gt;&gt;&gt; de poder tenir diferents comptes com a empresa. El cas de la CIC, crec que es una<br>
&gt;&gt;&gt; excepció, ja que no es una ecoxarxa, sino una bioregió d&#39;un ordre superior.<br>
&gt;&gt;&gt;    Crec que aquest tema es pot resoldre des de la coordinació de les diferents<br>
&gt;&gt;&gt; ecoxarxes entresi i amb la cic, tenint en compte que l&#39;acceptació d&#39;un usuari es<br>
&gt;&gt;&gt; responsabilitat de l&#39;administrador de cada ces. O sigui, quan un ces es conecta a<br>
&gt;&gt;&gt; un<br>
&gt;&gt;&gt; altre s&#39;han de donar unes condicions, concretament que no hi hagi usuaris que<br>
&gt;&gt;&gt; estiguin en tots dos; això a nivell d&#39;ecoxarxes. Mentre que sí es pot convenir<br>
&gt;&gt;&gt; que<br>
&gt;&gt;&gt; un usuari tingui un compte en una ecoxarxa i un en la cic. La coordinació<br>
&gt;&gt;&gt; afectarà<br>
&gt;&gt;&gt; les decisions a nivell del límit de dèbit de cada usuari en els dos ces.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    La clau que tot funcioni es el procés d&#39;acceptació de nous usuaris, que no pot<br>
&gt;&gt;&gt; quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perquè sí, per tal de creixer.<br>
&gt;&gt;&gt; Cal<br>
&gt;&gt;&gt; la seva coneixença i identificació, tant si es un compte personal com d&#39;empresa,<br>
&gt;&gt;&gt; ja<br>
&gt;&gt;&gt; que l&#39;acceptació es l&#39;otorgament de la confiança del col.lectiu.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    Per això, crec que no s&#39;hauria d&#39;eliminar cap compte, per molt que sigui<br>
&gt;&gt;&gt; inactiu.<br>
&gt;&gt;&gt; més aviat crec que s&#39;hauria de bloquejar, i mantenir-se enregistrat amb la seva<br>
&gt;&gt;&gt; identificació per si mes endavant apareix en una altra ecoxarxa. Després sí es<br>
&gt;&gt;&gt; pot<br>
&gt;&gt;&gt; eliminar coincidint amb el canvi d&#39;ecoxarxa. En aquest cas, sí l&#39;usuari tenia un<br>
&gt;&gt;&gt; saldo negatiu i es vol canviar d&#39;ecoxarxa, crec que s&#39;hauria d&#39;emportar el seu<br>
&gt;&gt;&gt; saldo<br>
&gt;&gt;&gt; negatiu al nou compte, i que el nou ces hauria de tenir en compte aquesta<br>
&gt;&gt;&gt; informació<br>
&gt;&gt;&gt; a l&#39;hora d&#39;acceptar-lo, ja que quan la comunitat accepta un membre ho fa perquè<br>
&gt;&gt;&gt; el<br>
&gt;&gt;&gt; coneix i confia en ell i assumeix la seva situació, passant - el seu deute, a ser<br>
&gt;&gt;&gt; un<br>
&gt;&gt;&gt; deute de la nova comunitat respecte de la vella.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    Per permetre aquest funcionament, crec que es necessari crear una comissió<br>
&gt;&gt;&gt; conjunta cic-ecoxarxes que tingui la suficient confiança com per a poder<br>
&gt;&gt;&gt; realitzar<br>
&gt;&gt;&gt; consultes informatitzades sobre totes les bbdd, per tal de fer un seguiment dels<br>
&gt;&gt;&gt; usuaris de tot el sistema.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    Aquest tema no depen de l&#39;administració central del CES, ja que la<br>
&gt;&gt;&gt; identificació<br>
&gt;&gt;&gt; real dels usuaris no existeix com a paràmetre en el programa; la identificació<br>
&gt;&gt;&gt; dels<br>
&gt;&gt;&gt; usuaris ha de sorgir d&#39;un acord entre cic i ecoxarxes, i els comptes al ces l&#39;han<br>
&gt;&gt;&gt; d&#39;incorporar en algun lloc, com ara en les dades de contacte.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt; Resumint:<br>
&gt;&gt;&gt; - acord cic-ecoxarxes per a protocol d&#39;acceptació de nous usuaris, amb<br>
&gt;&gt;&gt; identificació<br>
&gt;&gt;&gt; personal.<br>
&gt;&gt;&gt; - comissió conjunta cic-ecoxarxes que tingui accés a totes les bbdd per a<br>
&gt;&gt;&gt; seguiment<br>
&gt;&gt;&gt; d&#39;usuaris i equilibrament del sistema (oferta i demanda, acumulació positiva o<br>
&gt;&gt;&gt; negativa, falta d&#39;activitat, preus, etc...). La mateixa comissió hauria de<br>
&gt;&gt;&gt; protegir<br>
&gt;&gt;&gt; les relacions de deutes amb copies de seguretat per poder fer possible una<br>
&gt;&gt;&gt; migració<br>
&gt;&gt;&gt; a un nou sistema més endavant.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    Crec que fins que no es resolgui això, no podem esperar consistencia en el<br>
&gt;&gt;&gt; model<br>
&gt;&gt;&gt; que estem construint ecoxarxes-cic/cic-ecoxarxes.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;   Bé, hi ha punts delicats sobre la taula...    identificació? nif? sistemitis?<br>
&gt;&gt;&gt; no,<br>
&gt;&gt;&gt; la sistemitis no ve de la identitat, ve del diner. Identitat es confiança, es la<br>
&gt;&gt;&gt; relació entre el deute adquirit (en moneda social!) i la persona.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt; Jordi:<br>
&gt;&gt;&gt; &quot;NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar com a<br>
&gt;&gt;&gt; zona<br>
&gt;&gt;&gt; de residència/actuació &quot;Barcelona Provincia&quot;. Després vaig veure al CES que les<br>
&gt;&gt;&gt; seves ofertes apareixien dintre de l&#39;Ecoxarxa de Barcelona. Llavors vaig pensar<br>
&gt;&gt;&gt; que<br>
&gt;&gt;&gt; tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte és el que jo li vaig obrir<br>
&gt;&gt;&gt; al<br>
&gt;&gt;&gt; grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos membre de l&#39;ecoxarxa<br>
&gt;&gt;&gt; de<br>
&gt;&gt;&gt; BCN.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Algú més s&#39;ha fixat en això? És el funcionament normal, o tenim alguna<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  particularitat al grup de la Xarxa ECO?<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució per tots els usuaris del<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC, però la seva oferta es<br>
&gt;&gt;&gt; veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque alguns usuaris han<br>
&gt;&gt;&gt; preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer lloc i veuen<br>
&gt;&gt;&gt; majoritàriament ofertes d&#39;altres ecoxarxes). &quot;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;     Jo no m&#39;he fixat en això, però no em sorpren. El ces es un software molt<br>
&gt;&gt;&gt; simple,<br>
&gt;&gt;&gt; i en contra del que això suggereix, per mi es un avantatge, perquè vol dir que<br>
&gt;&gt;&gt; ens permet prendre moltes més decisions als administradors.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;     El cas que comentes, és un argument més a favor de la importancia del paper<br>
&gt;&gt;&gt; de<br>
&gt;&gt;&gt; l&#39;administrador (que pot controlar la visibilitat de les ofertes dels seus<br>
&gt;&gt;&gt; usuaris) i<br>
&gt;&gt;&gt; la necessitat de coordinació entre administradors. Si els ces es conecten, som un<br>
&gt;&gt;&gt; sol ces.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt; Finalment, respecte al punt 5 (taxa del ces):<br>
&gt;&gt;&gt; - estic d&#39;acord amb tú, que no hauria de dependre del volum, sinó del nº de<br>
&gt;&gt;&gt; transaccions, o sigui, del cost real.<br>
&gt;&gt;&gt; - no podem decidir al respecte.<br>
&gt;&gt;&gt; - sí afectarà el nostre comportament amb l&#39;enregistrament de les transaccions,<br>
&gt;&gt;&gt; evidentment, amb la conseqüent pèrdua d&#39;informació; però tot el que passi al<br>
&gt;&gt;&gt; marge<br>
&gt;&gt;&gt; del ces és pur intercanvi, cosa que també promovem; si passa es que comprador i<br>
&gt;&gt;&gt; venedor han desenvolupat una relació de confiança. Crec que no es tracta de tenir<br>
&gt;&gt;&gt; un<br>
&gt;&gt;&gt; control absolut de les activitats, sino només de com s&#39;utilitza el sistema. Que<br>
&gt;&gt;&gt; s&#39;utilitzi només pel necessari, i que sigui consistent. I d&#39;aqui que el tema de<br>
&gt;&gt;&gt; les<br>
&gt;&gt;&gt; taxes es pot equilibrar tot solet... Una altra história es el tema del mòdul<br>
&gt;&gt;&gt; d&#39;euros<br>
&gt;&gt;&gt; virtuals, que també integra el cobrament de taxes... he d&#39;establir contacte amb<br>
&gt;&gt;&gt; en<br>
&gt;&gt;&gt; Tim i preguntar-li.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    A mi em segueix inspirant molta confiança el CES, per la seva simplicitat.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;    Salut!<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Bona tarda,<br>
&gt;&gt;&gt; Permeteu fer un resum o sumari que ens serveixi de guió. Podeu afegir punts nous<br>
&gt;&gt;&gt; i<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  comentar els que he posat.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Crec que des de l&#39;administració del CES, per part de cada ecoxarxa, hem de<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  coordinar-nos en els següents punts:<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  1- _Correcció de saldos negatius_:<br>
&gt;&gt;&gt; Els saldos negatius al CES són forçosament obligatoris, ja que en un sistema de<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  comptabilitat a 0, on la suma de saldos donarà 0, si tenim comptes en positiu,<br>
&gt;&gt;&gt; també hem de tenir el mateix saldo en negatiu. Així que no representa res dolent,<br>
&gt;&gt;&gt; no sempre significa estar en &quot;números vermells&quot;. Però com vaig dir en el seu<br>
&gt;&gt;&gt; moment, algunes vegades pot ser interessant revisar els comptes i fer<br>
&gt;&gt;&gt; determinades<br>
&gt;&gt;&gt; correccions, per exemple, quan un usuari desapareix i ja no participa (deixant un<br>
&gt;&gt;&gt; petit saldo en negatiu), quan un projecte o persona acumula un saldo negatiu<br>
&gt;&gt;&gt; crònic, etc.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Penso que cal eliminar els comptes de les *persones que ja no<br>
&gt;&gt;&gt; participen*, passant-los primer a saldo 0, es a dir, amb càrrec a un compte de<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  gestió o un compte amb saldos positius derivats de l&#39;activitat a l&#39;Ecoxarxa<br>
&gt;&gt;&gt; (excedents de la Central de Compres, excedents per<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  l&#39;organització d&#39;un mercat, etc.) Es a dir, potser seria interessant tenir un<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  compte especial a on es van retirant petits saldos positius, i que serviria per<br>
&gt;&gt;&gt; anar tancant comptes d&#39;usuaris que ja no participen (han deixat un saldo negatiu,<br>
&gt;&gt;&gt; fruït d&#39;un consum que després no han compensat oferint nous productes/serveis).<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Això faria que els comptes al CES estiguessin actualitzats i no arribi un dia<br>
&gt;&gt;&gt; que<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  ens trobem amb molta gent que no participa però encara manté ofertes velles,<br>
&gt;&gt;&gt; saldos negatius, etc. Seria com donar de baixa a una persona de la xarxa<br>
&gt;&gt;&gt; d&#39;intercanvi. Per això cal destacar que primer cal parlar amb la persona o<br>
&gt;&gt;&gt; projecte i preguntar-los si ja no volen<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  participar més.<br>
&gt;&gt;&gt; A part de les persones que siguin baixa, també ens podem trobar<br>
&gt;&gt;&gt; *persones que participen però van a viure a una ecoxarxa diferent de la que estàn<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  registrats*. Llavors que cal fer? Traslladar el seu saldo negatiu a la nova<br>
&gt;&gt;&gt; ecoxarxa? Llavors es podrà tancar el compte a la ecoxarxa anterior i començar a<br>
&gt;&gt;&gt; treballar amb saldo negatiu a la nova. Això mantindria la informació pels altres<br>
&gt;&gt;&gt; membres de que aquella persona ha fet un consum per sobre de la seva oferta de<br>
&gt;&gt;&gt; productes/serveis i que encara no ha tancat el cicle de l&#39;intercanvi. Podriem<br>
&gt;&gt;&gt; així<br>
&gt;&gt;&gt; prevenir situacions d&#39;abús amb una persona vagi canviant de residència i acumuli<br>
&gt;&gt;&gt; saldos negatius a diferents ecoxarxes.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Però també hem de tenir en compte altres formes. L&#39;ecoxarxa vella pot asumir el<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  saldo negatiu i no traslladar-lo a la nova ecoxarxa. Llavors la persona comença<br>
&gt;&gt;&gt; de<br>
&gt;&gt;&gt; 0 i deixa un saldo negatiu.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Cal reflexionar sobre que pot ser millor per cada ecoxarxa i pel global dels<br>
&gt;&gt;&gt; grups<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  de les ecoxarxes. Es pot acceptar que els usuaris traslladin saldos<br>
&gt;&gt;&gt; positius/negatius entre ecoxarxes? Jo entenc que si, però caldria analitzar cas a<br>
&gt;&gt;&gt; cas.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Es genera alguna comissió de gestió? O alguna comissió per part de la ecoxarxa<br>
&gt;&gt;&gt; que<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  assumeixi el saldo negatiu?<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  2- _Traspàs d&#39;usuaris d&#39;una ecoxarxa a una altra_:<br>
&gt;&gt;&gt; Pot ser perque l&#39;usuari s&#39;ha canviat de domicili, o perque demani canviar de grup<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  al CES, perque treballa normalment amb un grup diferent del seu lloc de<br>
&gt;&gt;&gt; residència/registre.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Sigui quin sigui el motiu, només caldrà que l&#39;ecoxarxa anterior<br>
&gt;&gt;&gt; comuniqui les noves dades a la nova ecoxarxa. Es contactarà al l&#39;usuari per<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  explicar-li que es farà el canvi de grup, i es crearà el compte nou. Aquí<br>
&gt;&gt;&gt; enllaçem<br>
&gt;&gt;&gt; amb el punt 1, es compensa el saldo anterior o s&#39;assumeix com a negatiu/possitiu<br>
&gt;&gt;&gt; a<br>
&gt;&gt;&gt; l&#39;ecoxarxa anterior.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  A la Xarxa ECO tenim més de 50-60 usuaris que resideixen a altres ecoxarxes.<br>
&gt;&gt;&gt; Això<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  suposa un lleuger problema, ja que els coordinadors no podem contactar<br>
&gt;&gt;&gt; personalment amb ells, ni poden fer intercanvis locals, ni poden assistir a<br>
&gt;&gt;&gt; reunions locals i, quan entren al CES, veuen primer les ofertes d&#39;altres membres<br>
&gt;&gt;&gt; de la seva ecoxarxa, per davant de les ofertes de proximitat que més els podrien<br>
&gt;&gt;&gt; interessar.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar com a<br>
&gt;&gt;&gt; zona<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  de residència/actuació &quot;Barcelona Provincia&quot;. Després vaig veure al CES que les<br>
&gt;&gt;&gt; seves ofertes apareixien dintre de l&#39;Ecoxarxa de Barcelona. Llavors vaig pensar<br>
&gt;&gt;&gt; que tenia un altre compte al CES, però no, el seu compte és el que jo li vaig<br>
&gt;&gt;&gt; obrir al grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos membre de<br>
&gt;&gt;&gt; l&#39;ecoxarxa de BCN.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Algú més s&#39;ha fixat en això? És el funcionament normal, o tenim alguna<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  particularitat al grup de la Xarxa ECO?<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Si això es pot fer sempre, crec que seria una solució per tots els usuaris del<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC, però la seva oferta es<br>
&gt;&gt;&gt; veurà dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque alguns usuaris han<br>
&gt;&gt;&gt; preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer lloc i veuen<br>
&gt;&gt;&gt; majoritàriament ofertes d&#39;altres ecoxarxes). 3- _Interrelació entre usuaris del<br>
&gt;&gt;&gt; grup de la CIC al CES i els grups d&#39;altres ecoxarxes_:<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  · Es poden tenir dos usuaris a diferents grups? Amb alguna limitació en quant a<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  saldos, transferències, etc.?<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  · Es poden tenir més de 2 usuaris, per exemple, el meu propi cas, un a Tarragona<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  com a persona, un a Tarragona com a empresa, un usuari al grup COOP?<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  4- _Comissió trimestral per part del CES_:<br>
&gt;&gt;&gt; La utilització del CES te ara una comissió (cost) en concepte de despeses de<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  servidors, programació, suport, etc. Sembla que és una comissió trimestral i que<br>
&gt;&gt;&gt; es carrega directament al compte principal (gestió) de cada grup. No es carrega a<br>
&gt;&gt;&gt; cada operació.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Què s&#39;ha decidit sobre aquesta comissió? Ja se que es preveu que algún dia<br>
&gt;&gt;&gt; tinguem<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  el nostre propi sistema, però això pot trigar en arribar. Simplement ho assumim?<br>
&gt;&gt;&gt; Jo preferiria una quota fixa o en funció del número de transaccions (operacions<br>
&gt;&gt;&gt; realitzades), que no pas una xifra en funció de la quantitat de moneda social<br>
&gt;&gt;&gt; gestionada. Suposo que deu ser així perque en cas contrari, un grup petit que<br>
&gt;&gt;&gt; faci<br>
&gt;&gt;&gt; operacions de grans imports, pot pagar més que un grup gran amb moltes operacions<br>
&gt;&gt;&gt; petites (quan realment està consumint més recursos).<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Important: Aquesta comissió ens farà canviar els hàbits de registre<br>
&gt;&gt;&gt; d&#39;operacions?<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Em refereixo a que si hem de pagar una comissió per operació/import, ens pot<br>
&gt;&gt;&gt; resultar menys costós fer intercanvis directes entre les Centrals de Compres (i<br>
&gt;&gt;&gt; registrar al CES només la diferència de valors). Exemple:<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  CC Ecoxarxa 1: paga 900 ecos a CC Ecoxarxa 2<br>
&gt;&gt;&gt; CC Ecoxarxa 2: paga 750 ecos a CC Ecoxarxa 1<br>
&gt;&gt;&gt; Així queda tot molt ben detallat, però hem fet dues operacions per un total de<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  1650 ecos.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Si només posem el resultat:<br>
&gt;&gt;&gt; CC Ecoxarxa 1: paga 150 ecos a CC Ecoxarxa 2<br>
&gt;&gt;&gt; Ens queda una operació que només reflecteix la diferència (resultat) de<br>
&gt;&gt;&gt; l&#39;operació<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  d&#39;intercanvi.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  A la comptabilitat habitual no es pot fer així. No es poden compensar saldos ni<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  factures.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Fent-ho així perdem el valor del CES per registrar totes les<br>
&gt;&gt;&gt; transaccions entre ecoxarxes, entre usuaris i saber el volum total de moneda<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  social que s&#39;està gestionant, però reduïm la comissió que paguem a cada grup<br>
&gt;&gt;&gt; local.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  5- _Dinamització de les ofertes_:<br>
&gt;&gt;&gt; Ja he escrit molt sobre això. Bàsicament, des de la coordinació dels diferents<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  grups locals es podria crear un grup encarregat de gestionar la xarxa<br>
&gt;&gt;&gt; d&#39;intercanvi<br>
&gt;&gt;&gt; online. Nosaltres (a Tarragona) o farem des del grup local de comunicació i<br>
&gt;&gt;&gt; difusió, que s&#39;encarregarà de la web que tenim, llistes de correu, informacions<br>
&gt;&gt;&gt; en<br>
&gt;&gt;&gt; paper, xerrades, etc. però també dinamitzarà les ofertes del nostre grup del CES,<br>
&gt;&gt;&gt; principalment per garantir:<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  - Que les ofertes estàn ben escrites: títol entenedor, bona descripció,<br>
&gt;&gt;&gt; informació<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  sobre el preu/cost, informació sobre el percentatge<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  d&#39;acceptació de moneda social, imatge il·lustrativa<br>
&gt;&gt;&gt; - Que les ofertes estiguin actualitzades: stock de producte disponible, productes<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  de temporada, eliminar ofertes caducades o d&#39;usuaris que ja no participen<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  - Que la informació de les ofertes sigui correcta: corregir canvis als preus,<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  percentatge d&#39;acceptació de moneda social (ja ens hem trobat alguna oferta que<br>
&gt;&gt;&gt; posava un percentatge i després no era el que s&#39;oferia realment).<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  - També volem crear un petit resum de les ofertes més destacades per mostrar-lo<br>
&gt;&gt;&gt; a<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  reunions, mercats, llistes de correu, web, etc. de forma que no sigui<br>
&gt;&gt;&gt; imprescindible accedir al CES setmanalment per mantenir-se al dia de les ofertes<br>
&gt;&gt;&gt; disponibles.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Això serà difícil, segurament només es farà amb ofertes que accepten un alt<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  percentatge en ecos, o de productes bàsics, o amb un stock de productes elevat.<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Salut!<br>
&gt;&gt;&gt; Jordi Flores Domínguez (telf. 663.677.384)<br>
&gt;&gt;&gt; Xarxa ECO de Tarragona - <a href="http://www.xarxaeco.org" target="_blank">www.xarxaeco.org</a><br>
&gt;&gt;&gt; Cooperativa Integral Catalana - <a href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat" target="_blank">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a> El 19/04/2011<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  15:15, Enric Duran Giralt escribió:<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  Hola,<br>
&gt;&gt;&gt; Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d&#39;admins dels CES de les<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  ecoxarxes i la CIC<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  que vam quedar que crearíem a través del fil  de missatges que podeu trobar a<br>
&gt;&gt;&gt; sota.<br>
&gt;&gt;&gt; A més dels que hi erem,  donem la benvinguda a les persones<br>
&gt;&gt;&gt; administradores<br>
&gt;&gt;&gt; de les ecoxarxes de Girona, d&#39;Osona, del Penedes, del Pallars i de Lleida  (ja hi<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf,<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  ecocoops CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi de totes les ecoxarxes.<br>
&gt;&gt;&gt; A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us recomanem la lectura<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  fins al final del missatge per posar-vos al dia,<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  per a totes, cal escriure a <a href="mailto:adminsces@llistes.moviments.net">adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
&gt;&gt;&gt; perquè el missatge ens arribi a totxs<br>
&gt;&gt;&gt; seguim fent xarxa<br>
&gt;&gt;&gt; salut!<br>
&gt;&gt;&gt; enric<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  _______________________________________________<br>
&gt;&gt;&gt; Adminsces mailing<br>
</div></div>&gt;&gt;&gt; listAdminsces@llistes.moviments.nethttps://<a href="http://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces" target="_blank">llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;  _______________________________________________<br>
&gt;&gt;&gt; Adminsces mailing<br>
&gt;&gt;&gt; listAdminsces@llistes.moviments.nethttps://<a href="http://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces" target="_blank">llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
<div><div></div><div class="h5">&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt; _______________________________________________<br>
&gt;&gt;&gt; Adminsces mailing list<br>
&gt;&gt;&gt; <a href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
&gt;&gt;&gt; <a href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces" target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;<br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; Adminsces mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
&gt; <a href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces" target="_blank">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a><br>
&gt;<br>
<br>
</div></div></blockquote></div><br>