<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    <font size="-1">Bona tarda,<br>
      <br>
      Permeteu fer un resum o sumari que ens serveixi de gui&oacute;. Podeu
      afegir punts nous i comentar els que he posat. <br>
      <br>
      Crec que des de l'administraci&oacute; del CES, per part de cada
      ecoxarxa, hem de coordinar-nos en els seg&uuml;ents punts:<br>
      <br>
      1- <u>Correcci&oacute; de saldos negatius</u>: <br>
      <br>
      Els saldos negatius al CES s&oacute;n for&ccedil;osament obligatoris, ja que en
      un sistema de comptabilitat a 0, on la suma de saldos donar&agrave; 0, si
      tenim comptes en positiu, tamb&eacute; hem de tenir el mateix saldo en
      negatiu. Aix&iacute; que no representa res dolent, no sempre significa
      estar en "n&uacute;meros vermells". Per&ograve; com vaig dir en el seu moment,
      algunes vegades pot ser interessant revisar els comptes i fer
      determinades correccions, per exemple, quan un usuari desapareix i
      ja no participa (deixant un petit saldo en negatiu), quan un
      projecte o persona acumula un saldo negatiu cr&ograve;nic, etc.<br>
      <br>
      Penso que cal eliminar els comptes de les <b>persones que ja no
        participen</b>, passant-los primer a saldo 0, es a dir, amb
      c&agrave;rrec a un compte de gesti&oacute; o un compte amb saldos positius
      derivats de l'activitat a l'Ecoxarxa (excedents de la Central de
      Compres, excedents per l'organitzaci&oacute; d'un mercat, etc.) Es a dir,
      potser seria interessant tenir un compte especial a on es van
      retirant petits saldos positius, i que serviria per anar tancant
      comptes d'usuaris que ja no participen (han deixat un saldo
      negatiu, fru&iuml;t d'un consum que despr&eacute;s no han compensat oferint
      nous productes/serveis).<br>
      <br>
      Aix&ograve; faria que els comptes al CES estiguessin actualitzats i no
      arribi un dia que ens trobem amb molta gent que no participa per&ograve;
      encara mant&eacute; ofertes velles, saldos negatius, etc. Seria com donar
      de baixa a una persona de la xarxa d'intercanvi. Per aix&ograve; cal
      destacar que primer cal parlar amb la persona o projecte i
      preguntar-los si ja no volen participar m&eacute;s.<br>
      <br>
      A part de les persones que siguin baixa, tamb&eacute; ens podem trobar <b>persones
        que participen per&ograve; van a viure a una ecoxarxa diferent de la
        que est&agrave;n registrats</b>. Llavors que cal fer? Traslladar el seu
      saldo negatiu a la nova ecoxarxa? Llavors es podr&agrave; tancar el
      compte a la ecoxarxa anterior i comen&ccedil;ar a treballar amb saldo
      negatiu a la nova. Aix&ograve; mantindria la informaci&oacute; pels altres
      membres de que aquella persona ha fet un consum per sobre de la
      seva oferta de productes/serveis i que encara no ha tancat el
      cicle de l'intercanvi. Podriem aix&iacute; prevenir situacions d'ab&uacute;s amb
      una persona vagi canviant de resid&egrave;ncia i acumuli saldos negatius
      a diferents ecoxarxes.<br>
      <br>
      Per&ograve; tamb&eacute; hem de tenir en compte altres formes. L'ecoxarxa vella
      pot asumir el saldo negatiu i no traslladar-lo a la nova ecoxarxa.
      Llavors la persona comen&ccedil;a de 0 i deixa un saldo negatiu.<br>
      <br>
      Cal reflexionar sobre que pot ser millor per cada ecoxarxa i pel
      global dels grups de les ecoxarxes. Es pot acceptar que els
      usuaris traslladin saldos positius/negatius entre ecoxarxes? Jo
      entenc que si, per&ograve; caldria analitzar cas a cas. <br>
      <br>
      Es genera alguna comissi&oacute; de gesti&oacute;? O alguna comissi&oacute; per part de
      la ecoxarxa que assumeixi el saldo negatiu?<br>
      <br>
      <br>
      2- <u>Trasp&agrave;s d'usuaris d'una ecoxarxa a una altra</u>:<br>
      <br>
      Pot ser perque l'usuari s'ha canviat de domicili, o perque demani
      canviar de grup al CES, perque treballa normalment amb un grup
      diferent del seu lloc de resid&egrave;ncia/registre.<br>
      <br>
      Sigui quin sigui el motiu, nom&eacute;s caldr&agrave; que l'ecoxarxa anterior
      comuniqui les noves dades a la nova ecoxarxa. Es contactar&agrave; al
      l'usuari per explicar-li que es far&agrave; el canvi de grup, i es crear&agrave;
      el compte nou. Aqu&iacute; enlla&ccedil;em amb el punt 1, es compensa el saldo
      anterior o s'assumeix com a negatiu/possitiu a l'ecoxarxa
      anterior.<br>
      <br>
      A la Xarxa ECO tenim m&eacute;s de 50-60 usuaris que resideixen a altres
      ecoxarxes. Aix&ograve; suposa un lleuger problema, ja que els
      coordinadors no podem contactar personalment amb ells, ni poden
      fer intercanvis locals, ni poden assistir a reunions locals i,
      quan entren al CES, veuen primer les ofertes d'altres membres de
      la seva ecoxarxa, per davant de les ofertes de proximitat que m&eacute;s
      els podrien interessar.<br>
      <br>
      NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig
      posar com a zona de resid&egrave;ncia/actuaci&oacute; "Barcelona Provincia".
      Despr&eacute;s vaig veure al CES que les seves ofertes apareixien dintre
      de l'Ecoxarxa de Barcelona. Llavors vaig pensar que tenia un altre
      compte al CES, per&ograve; no, el seu compte &eacute;s el que jo li vaig obrir
      al grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos
      membre de l'ecoxarxa de BCN.<br>
      <br>
      Alg&uacute; m&eacute;s s'ha fixat en aix&ograve;? &Eacute;s el funcionament normal, o tenim
      alguna particularitat al grup de la Xarxa ECO?<br>
      <br>
      Si aix&ograve; es pot fer sempre, crec que seria una soluci&oacute; per tots els
      usuaris del grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la
      CIC, per&ograve; la seva oferta es veur&agrave; dintre del grup de la seva
      ecoxarxa. (Ho dic perque alguns usuaris han preguntat perque no
      poden veure ofertes locals en primer lloc i veuen majorit&agrave;riament
      ofertes d'altres ecoxarxes).<br>
      <br>
      3- <u>Interrelaci&oacute; entre usuaris del grup de la CIC al CES i els
        grups d'altres ecoxarxes</u>:<br>
      <br>
      &middot; Es poden tenir dos usuaris a diferents grups? Amb alguna
      limitaci&oacute; en quant a saldos, transfer&egrave;ncies, etc.?<br>
      &middot; Es poden tenir m&eacute;s de 2 usuaris, per exemple, el meu propi cas,
      un a Tarragona com a persona, un a Tarragona com a empresa, un
      usuari al grup COOP?<br>
      <br>
      4- <u>Comissi&oacute; trimestral per part del CES</u>:<br>
      <br>
      La utilitzaci&oacute; del CES te ara una comissi&oacute; (cost) en concepte de
      despeses de servidors, programaci&oacute;, suport, etc. Sembla que &eacute;s una
      comissi&oacute; trimestral i que es carrega directament al compte
      principal (gesti&oacute;) de cada grup. No es carrega a cada operaci&oacute;.<br>
      <br>
      Qu&egrave; s'ha decidit sobre aquesta comissi&oacute;? Ja se que es preveu que
      alg&uacute;n dia tinguem el nostre propi sistema, per&ograve; aix&ograve; pot trigar en
      arribar. Simplement ho assumim? Jo preferiria una quota fixa o en
      funci&oacute; del n&uacute;mero de transaccions (operacions realitzades), que no
      pas una xifra en funci&oacute; de la quantitat de moneda social
      gestionada. Suposo que deu ser aix&iacute; perque en cas contrari, un
      grup petit que faci operacions de grans imports, pot pagar m&eacute;s que
      un grup gran amb moltes operacions petites (quan realment est&agrave;
      consumint m&eacute;s recursos).<br>
      <br>
      Important: Aquesta comissi&oacute; ens far&agrave; canviar els h&agrave;bits de
      registre d'operacions? Em refereixo a que si hem de pagar una
      comissi&oacute; per operaci&oacute;/import, ens pot resultar menys cost&oacute;s fer
      intercanvis directes entre les Centrals de Compres (i registrar al
      CES nom&eacute;s la difer&egrave;ncia de valors). Exemple:<br>
      <br>
      CC Ecoxarxa 1: paga 900 ecos a CC Ecoxarxa 2<br>
      CC Ecoxarxa 2: paga 750 ecos a CC Ecoxarxa 1<br>
      <br>
      Aix&iacute; queda tot molt ben detallat, per&ograve; hem fet dues operacions per
      un total de 1650 ecos.<br>
      <br>
      Si nom&eacute;s posem el resultat:<br>
      <br>
      CC Ecoxarxa 1: paga 150 ecos a CC Ecoxarxa 2<br>
      <br>
      Ens queda una operaci&oacute; que nom&eacute;s reflecteix la difer&egrave;ncia
      (resultat) de l'operaci&oacute; d'intercanvi.<br>
      <br>
      A la comptabilitat habitual no es pot fer aix&iacute;. No es poden
      compensar saldos ni factures. <br>
      Fent-ho aix&iacute; perdem el valor del CES per registrar totes les
      transaccions entre ecoxarxes, entre usuaris i saber el volum total
      de moneda social que s'est&agrave; gestionant, per&ograve; redu&iuml;m la comissi&oacute;
      que paguem a cada grup local.<br>
      <br>
      5- <u>Dinamitzaci&oacute; de les ofertes</u>:<br>
      <br>
      Ja he escrit molt sobre aix&ograve;. B&agrave;sicament, des de la coordinaci&oacute;
      dels diferents grups locals es podria crear un grup encarregat de
      gestionar la xarxa d'intercanvi online. Nosaltres (a Tarragona) o
      farem des del grup local de comunicaci&oacute; i difusi&oacute;, que
      s'encarregar&agrave; de la web que tenim, llistes de correu, informacions
      en paper, xerrades, etc. per&ograve; tamb&eacute; dinamitzar&agrave; les ofertes del
      nostre grup del CES, principalment per garantir:<br>
      <br>
      - Que les ofertes est&agrave;n ben escrites: t&iacute;tol entenedor, bona
      descripci&oacute;, informaci&oacute; sobre el preu/cost, informaci&oacute; sobre el
      percentatge d'acceptaci&oacute; de moneda social, imatge il&middot;lustrativa<br>
      - Que les ofertes estiguin actualitzades: stock de producte
      disponible, productes de temporada, eliminar ofertes caducades o
      d'usuaris que ja no participen<br>
      - Que la informaci&oacute; de les ofertes sigui correcta: corregir canvis
      als preus, percentatge d'acceptaci&oacute; de moneda social (ja ens hem
      trobat alguna oferta que posava un percentatge i despr&eacute;s no era el
      que s'oferia realment).<br>
      <br>
      - Tamb&eacute; volem crear un petit resum de les ofertes m&eacute;s destacades
      per mostrar-lo a reunions, mercats, llistes de correu, web, etc.
      de forma que no sigui imprescindible accedir al CES setmanalment
      per mantenir-se al dia de les ofertes disponibles.<br>
      <br>
      Aix&ograve; ser&agrave; dif&iacute;cil, segurament nom&eacute;s es far&agrave; amb ofertes que
      accepten un alt percentatge en ecos, o de productes b&agrave;sics, o amb
      un stock de productes elevat.<br>
      <br>
      <br>
      <br>
    </font>
    <div class="moz-signature">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
        charset=ISO-8859-1">
      <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
      <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
        <br>
        <br>
        Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
        Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
        Cooperativa Integral Catalana - <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a><br>
        <br>
        <br>
      </span>
    </div>
    <br>
    El 19/04/2011 15:15, Enric Duran Giralt escribi&oacute;:
    <blockquote cite="mid:4DAD8AFC.8060000@enricduran.cat" type="cite">
      <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
        http-equiv="Content-Type">
      Hola,<br>
      <br>
      Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d'admins dels CES
      de
      les ecoxarxes i la CIC<br>
      <br>
      que vam quedar que crear&iacute;em a trav&eacute;s del fil&nbsp; de missatges que
      podeu
      trobar a sota.<br>
      A m&eacute;s dels que hi erem,&nbsp; donem la benvinguda a les persones
      administradores<br>
      de les ecoxarxes de Girona, d'Osona, del Penedes, del Pallars i de
      Lleida&nbsp; (ja hi eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf,
      ecocoops
      CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi de totes les
      ecoxarxes.<br>
      <br>
      A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us recomanem
      la
      lectura fins al final del missatge per posar-vos al dia,<br>
      <br>
      per a totes, cal escriure a <a moz-do-not-send="true"
        class="moz-txt-link-abbreviated"
        href="mailto:adminsces@llistes.cooperativaintegral.cat">adminsces@llistes.moviments.net</a><br>
      perqu&egrave; el missatge ens arribi a totxs<br>
      <br>
      seguim fent xarxa<br>
      salut!<br>
      enric</blockquote>
  </body>
</html>