<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    <font size="-1">Totalment d'acord amb Vad&oacute;.<br>
      <br>
      <br>
    </font>
    <div class="moz-signature">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
        charset=ISO-8859-1">
      <title>Jordi Flores Dom&iacute;nguez</title>
      <style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
}
-->
</style><span class="Estilo1">Salut!
        <br>
        <br>
        Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)<br>
        Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a><br>
        Cooperativa Integral Catalana - <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a></span>
    </div>
    <br>
    El 19/04/2011 20:39, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:vado@tresones.com">vado@tresones.com</a> escribi&oacute;:
    <blockquote
      cite="mid:d0c1df805cda0a5c8a41250a141aa717.squirrel@www.tresones.com"
      type="cite">
      <pre wrap="">Hola!


   Els temes que comenta en Jordi sobre els usuaris enregistrats a cada ces (m&eacute;s
d'un compte per usuari, comptes obsolets vinculats a saldos positius/negatius), el
tema de la dinamitzaci&oacute; del ces (contacte amb usuaris amb balan&ccedil; negatiu superior a
X, amb productors amb balan&ccedil; positiu superior a X, usuaris inactius), etc...  b&eacute;,
potser ara que hi ha pocs membres a cada ces la cosa pot resoldre's amb un treball
manual, per&ograve; no es viable.

   - es necessari poder identificar els usuaris, estiguin on estiguin, per mantenir
la confian&ccedil;a en el sistema de moneda complementaria.

   - si els diferents ces estan conectats, nom&eacute;s s'hauria de poder tenir un compte
personal en un ces, segons la bioregi&oacute;-ecoxarxa corresponent, mentre que s'haurien
de poder tenir diferents comptes com a empresa. El cas de la CIC, crec que es una
excepci&oacute;, ja que no es una ecoxarxa, sino una bioregi&oacute; d'un ordre superior.
   Crec que aquest tema es pot resoldre des de la coordinaci&oacute; de les diferents
ecoxarxes entresi i amb la cic, tenint en compte que l'acceptaci&oacute; d'un usuari es
responsabilitat de l'administrador de cada ces. O sigui, quan un ces es conecta a un
altre s'han de donar unes condicions, concretament que no hi hagi usuaris que
estiguin en tots dos; aix&ograve; a nivell d'ecoxarxes. Mentre que s&iacute; es pot convenir que
un usuari tingui un compte en una ecoxarxa i un en la cic. La coordinaci&oacute; afectar&agrave;
les decisions a nivell del l&iacute;mit de d&egrave;bit de cada usuari en els dos ces.

   La clau que tot funcioni es el proc&eacute;s d'acceptaci&oacute; de nous usuaris, que no pot
quedar buit de sentit, acceptant tots els usuaris perqu&egrave; s&iacute;, per tal de creixer. Cal
la seva coneixen&ccedil;a i identificaci&oacute;, tant si es un compte personal com d'empresa, ja
que l'acceptaci&oacute; es l'otorgament de la confian&ccedil;a del col.lectiu.

   Per aix&ograve;, crec que no s'hauria d'eliminar cap compte, per molt que sigui inactiu.
m&eacute;s aviat crec que s'hauria de bloquejar, i mantenir-se enregistrat amb la seva
identificaci&oacute; per si mes endavant apareix en una altra ecoxarxa. Despr&eacute;s s&iacute; es pot
eliminar coincidint amb el canvi d'ecoxarxa. En aquest cas, s&iacute; l'usuari tenia un
saldo negatiu i es vol canviar d'ecoxarxa, crec que s'hauria d'emportar el seu saldo
negatiu al nou compte, i que el nou ces hauria de tenir en compte aquesta informaci&oacute;
a l'hora d'acceptar-lo, ja que quan la comunitat accepta un membre ho fa perqu&egrave; el
coneix i confia en ell i assumeix la seva situaci&oacute;, passant - el seu deute, a ser un
deute de la nova comunitat respecte de la vella.

   Per permetre aquest funcionament, crec que es necessari crear una comissi&oacute;
conjunta cic-ecoxarxes que tingui la suficient confian&ccedil;a com per a poder realitzar
consultes informatitzades sobre totes les bbdd, per tal de fer un seguiment dels
usuaris de tot el sistema.

   Aquest tema no depen de l'administraci&oacute; central del CES, ja que la identificaci&oacute;
real dels usuaris no existeix com a par&agrave;metre en el programa; la identificaci&oacute; dels
usuaris ha de sorgir d'un acord entre cic i ecoxarxes, i els comptes al ces l'han
d'incorporar en algun lloc, com ara en les dades de contacte.

Resumint:
- acord cic-ecoxarxes per a protocol d'acceptaci&oacute; de nous usuaris, amb identificaci&oacute;
personal.
- comissi&oacute; conjunta cic-ecoxarxes que tingui acc&eacute;s a totes les bbdd per a seguiment
d'usuaris i equilibrament del sistema (oferta i demanda, acumulaci&oacute; positiva o
negativa, falta d'activitat, preus, etc...). La mateixa comissi&oacute; hauria de protegir
les relacions de deutes amb copies de seguretat per poder fer possible una migraci&oacute;
a un nou sistema m&eacute;s endavant.

   Crec que fins que no es resolgui aix&ograve;, no podem esperar consistencia en el model
que estem construint ecoxarxes-cic/cic-ecoxarxes.


  B&eacute;, hi ha punts delicats sobre la taula...    identificaci&oacute;? nif? sistemitis? no,
la sistemitis no ve de la identitat, ve del diner. Identitat es confian&ccedil;a, es la
relaci&oacute; entre el deute adquirit (en moneda social!) i la persona.


Jordi:
"NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar com a zona
de resid&egrave;ncia/actuaci&oacute; "Barcelona Provincia". Despr&eacute;s vaig veure al CES que les
seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de Barcelona. Llavors vaig pensar que
tenia un altre compte al CES, per&ograve; no, el seu compte &eacute;s el que jo li vaig obrir al
grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos membre de l'ecoxarxa de
BCN.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Alg&uacute; m&eacute;s s'ha fixat en aix&ograve;? &Eacute;s el funcionament normal, o tenim alguna
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">particularitat al grup de la Xarxa ECO?
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Si aix&ograve; es pot fer sempre, crec que seria una soluci&oacute; per tots els usuaris del
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC, per&ograve; la seva oferta es
veur&agrave; dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque alguns usuaris han
preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer lloc i veuen
majorit&agrave;riament ofertes d'altres ecoxarxes). "


    Jo no m'he fixat en aix&ograve;, per&ograve; no em sorpren. El ces es un software molt simple,
i en contra del que aix&ograve; suggereix, per mi es un avantatge, perqu&egrave; vol dir que
ens permet prendre moltes m&eacute;s decisions als administradors.


    El cas que comentes, &eacute;s un argument m&eacute;s a favor de la importancia del paper de
l'administrador (que pot controlar la visibilitat de les ofertes dels seus
usuaris) i
la necessitat de coordinaci&oacute; entre administradors. Si els ces es conecten, som un
sol ces.


Finalment, respecte al punt 5 (taxa del ces):
- estic d'acord amb t&uacute;, que no hauria de dependre del volum, sin&oacute; del n&ordm; de
transaccions, o sigui, del cost real.
- no podem decidir al respecte.
- s&iacute; afectar&agrave; el nostre comportament amb l'enregistrament de les transaccions,
evidentment, amb la conseq&uuml;ent p&egrave;rdua d'informaci&oacute;; per&ograve; tot el que passi al marge
del ces &eacute;s pur intercanvi, cosa que tamb&eacute; promovem; si passa es que comprador i
venedor han desenvolupat una relaci&oacute; de confian&ccedil;a. Crec que no es tracta de tenir un
control absolut de les activitats, sino nom&eacute;s de com s'utilitza el sistema. Que
s'utilitzi nom&eacute;s pel necessari, i que sigui consistent. I d'aqui que el tema de les
taxes es pot equilibrar tot solet... Una altra hist&oacute;ria es el tema del m&ograve;dul d'euros
virtuals, que tamb&eacute; integra el cobrament de taxes... he d'establir contacte amb en
Tim i preguntar-li.


   A mi em segueix inspirant molta confian&ccedil;a el CES, per la seva simplicitat.   Salut!</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Bona tarda,
Permeteu fer un resum o sumari que ens serveixi de gui&oacute;. Podeu afegir punts nous i
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">comentar els que he posat.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Crec que des de l'administraci&oacute; del CES, per part de cada ecoxarxa, hem de
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">coordinar-nos en els seg&uuml;ents punts:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">1- _Correcci&oacute; de saldos negatius_:
Els saldos negatius al CES s&oacute;n for&ccedil;osament obligatoris, ja que en un sistema de
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">comptabilitat a 0, on la suma de saldos donar&agrave; 0, si tenim comptes en positiu,
tamb&eacute; hem de tenir el mateix saldo en negatiu. Aix&iacute; que no representa res dolent,
no sempre significa estar en "n&uacute;meros vermells". Per&ograve; com vaig dir en el seu
moment, algunes vegades pot ser interessant revisar els comptes i fer determinades
correccions, per exemple, quan un usuari desapareix i ja no participa (deixant un
petit saldo en negatiu), quan un projecte o persona acumula un saldo negatiu
cr&ograve;nic, etc.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Penso que cal eliminar els comptes de les *persones que ja no
participen*, passant-los primer a saldo 0, es a dir, amb c&agrave;rrec a un compte de
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">gesti&oacute; o un compte amb saldos positius derivats de l'activitat a l'Ecoxarxa
(excedents de la Central de Compres, excedents per
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">l'organitzaci&oacute; d'un mercat, etc.) Es a dir, potser seria interessant tenir un
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">compte especial a on es van retirant petits saldos positius, i que serviria per
anar tancant comptes d'usuaris que ja no participen (han deixat un saldo negatiu,
fru&iuml;t d'un consum que despr&eacute;s no han compensat oferint nous productes/serveis).
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Aix&ograve; faria que els comptes al CES estiguessin actualitzats i no arribi un dia que
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">ens trobem amb molta gent que no participa per&ograve; encara mant&eacute; ofertes velles,
saldos negatius, etc. Seria com donar de baixa a una persona de la xarxa
d'intercanvi. Per aix&ograve; cal destacar que primer cal parlar amb la persona o
projecte i preguntar-los si ja no volen
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">participar m&eacute;s.
A part de les persones que siguin baixa, tamb&eacute; ens podem trobar
*persones que participen per&ograve; van a viure a una ecoxarxa diferent de la que est&agrave;n
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">registrats*. Llavors que cal fer? Traslladar el seu saldo negatiu a la nova
ecoxarxa? Llavors es podr&agrave; tancar el compte a la ecoxarxa anterior i comen&ccedil;ar a
treballar amb saldo negatiu a la nova. Aix&ograve; mantindria la informaci&oacute; pels altres
membres de que aquella persona ha fet un consum per sobre de la seva oferta de
productes/serveis i que encara no ha tancat el cicle de l'intercanvi. Podriem aix&iacute;
prevenir situacions d'ab&uacute;s amb una persona vagi canviant de resid&egrave;ncia i acumuli
saldos negatius a diferents ecoxarxes.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Per&ograve; tamb&eacute; hem de tenir en compte altres formes. L'ecoxarxa vella pot asumir el
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">saldo negatiu i no traslladar-lo a la nova ecoxarxa. Llavors la persona comen&ccedil;a de
0 i deixa un saldo negatiu.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Cal reflexionar sobre que pot ser millor per cada ecoxarxa i pel global dels grups
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">de les ecoxarxes. Es pot acceptar que els usuaris traslladin saldos
positius/negatius entre ecoxarxes? Jo entenc que si, per&ograve; caldria analitzar cas a
cas.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Es genera alguna comissi&oacute; de gesti&oacute;? O alguna comissi&oacute; per part de la ecoxarxa que
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">assumeixi el saldo negatiu?
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">2- _Trasp&agrave;s d'usuaris d'una ecoxarxa a una altra_:
Pot ser perque l'usuari s'ha canviat de domicili, o perque demani canviar de grup
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">al CES, perque treballa normalment amb un grup diferent del seu lloc de
resid&egrave;ncia/registre.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Sigui quin sigui el motiu, nom&eacute;s caldr&agrave; que l'ecoxarxa anterior
comuniqui les noves dades a la nova ecoxarxa. Es contactar&agrave; al l'usuari per
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">explicar-li que es far&agrave; el canvi de grup, i es crear&agrave; el compte nou. Aqu&iacute; enlla&ccedil;em
amb el punt 1, es compensa el saldo anterior o s'assumeix com a negatiu/possitiu a
l'ecoxarxa anterior.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">A la Xarxa ECO tenim m&eacute;s de 50-60 usuaris que resideixen a altres ecoxarxes. Aix&ograve;
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">suposa un lleuger problema, ja que els coordinadors no podem contactar
personalment amb ells, ni poden fer intercanvis locals, ni poden assistir a
reunions locals i, quan entren al CES, veuen primer les ofertes d'altres membres
de la seva ecoxarxa, per davant de les ofertes de proximitat que m&eacute;s els podrien
interessar.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">NOTA: Fa uns dies vaig crear un usuari a la Xarxa ECO, i li vaig posar com a zona
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">de resid&egrave;ncia/actuaci&oacute; "Barcelona Provincia". Despr&eacute;s vaig veure al CES que les
seves ofertes apareixien dintre de l'Ecoxarxa de Barcelona. Llavors vaig pensar
que tenia un altre compte al CES, per&ograve; no, el seu compte &eacute;s el que jo li vaig
obrir al grup ECOS, tot i que les seues ofertes es veuen com si fos membre de
l'ecoxarxa de BCN.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Alg&uacute; m&eacute;s s'ha fixat en aix&ograve;? &Eacute;s el funcionament normal, o tenim alguna
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">particularitat al grup de la Xarxa ECO?
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Si aix&ograve; es pot fer sempre, crec que seria una soluci&oacute; per tots els usuaris del
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">grup COOP, ja que estarien registrats al CES de la CIC, per&ograve; la seva oferta es
veur&agrave; dintre del grup de la seva ecoxarxa. (Ho dic perque alguns usuaris han
preguntat perque no poden veure ofertes locals en primer lloc i veuen
majorit&agrave;riament ofertes d'altres ecoxarxes). 3- _Interrelaci&oacute; entre usuaris del
grup de la CIC al CES i els grups d'altres ecoxarxes_:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">&middot; Es poden tenir dos usuaris a diferents grups? Amb alguna limitaci&oacute; en quant a
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">saldos, transfer&egrave;ncies, etc.?
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">&middot; Es poden tenir m&eacute;s de 2 usuaris, per exemple, el meu propi cas, un a Tarragona
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">com a persona, un a Tarragona com a empresa, un usuari al grup COOP?
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">4- _Comissi&oacute; trimestral per part del CES_:
La utilitzaci&oacute; del CES te ara una comissi&oacute; (cost) en concepte de despeses de
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">servidors, programaci&oacute;, suport, etc. Sembla que &eacute;s una comissi&oacute; trimestral i que
es carrega directament al compte principal (gesti&oacute;) de cada grup. No es carrega a
cada operaci&oacute;.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Qu&egrave; s'ha decidit sobre aquesta comissi&oacute;? Ja se que es preveu que alg&uacute;n dia tinguem
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">el nostre propi sistema, per&ograve; aix&ograve; pot trigar en arribar. Simplement ho assumim?
Jo preferiria una quota fixa o en funci&oacute; del n&uacute;mero de transaccions (operacions
realitzades), que no pas una xifra en funci&oacute; de la quantitat de moneda social
gestionada. Suposo que deu ser aix&iacute; perque en cas contrari, un grup petit que faci
operacions de grans imports, pot pagar m&eacute;s que un grup gran amb moltes operacions
petites (quan realment est&agrave; consumint m&eacute;s recursos).
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Important: Aquesta comissi&oacute; ens far&agrave; canviar els h&agrave;bits de registre d'operacions?
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">Em refereixo a que si hem de pagar una comissi&oacute; per operaci&oacute;/import, ens pot
resultar menys cost&oacute;s fer intercanvis directes entre les Centrals de Compres (i
registrar al CES nom&eacute;s la difer&egrave;ncia de valors). Exemple:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">CC Ecoxarxa 1: paga 900 ecos a CC Ecoxarxa 2
CC Ecoxarxa 2: paga 750 ecos a CC Ecoxarxa 1
Aix&iacute; queda tot molt ben detallat, per&ograve; hem fet dues operacions per un total de
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">1650 ecos.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Si nom&eacute;s posem el resultat:
CC Ecoxarxa 1: paga 150 ecos a CC Ecoxarxa 2
Ens queda una operaci&oacute; que nom&eacute;s reflecteix la difer&egrave;ncia (resultat) de l'operaci&oacute;
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">d'intercanvi.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">A la comptabilitat habitual no es pot fer aix&iacute;. No es poden compensar saldos ni
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">factures.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Fent-ho aix&iacute; perdem el valor del CES per registrar totes les
transaccions entre ecoxarxes, entre usuaris i saber el volum total de moneda
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">social que s'est&agrave; gestionant, per&ograve; redu&iuml;m la comissi&oacute; que paguem a cada grup
local.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">5- _Dinamitzaci&oacute; de les ofertes_:
Ja he escrit molt sobre aix&ograve;. B&agrave;sicament, des de la coordinaci&oacute; dels diferents
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">grups locals es podria crear un grup encarregat de gestionar la xarxa d'intercanvi
online. Nosaltres (a Tarragona) o farem des del grup local de comunicaci&oacute; i
difusi&oacute;, que s'encarregar&agrave; de la web que tenim, llistes de correu, informacions en
paper, xerrades, etc. per&ograve; tamb&eacute; dinamitzar&agrave; les ofertes del nostre grup del CES,
principalment per garantir:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">- Que les ofertes est&agrave;n ben escrites: t&iacute;tol entenedor, bona descripci&oacute;, informaci&oacute;
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">sobre el preu/cost, informaci&oacute; sobre el percentatge
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">d'acceptaci&oacute; de moneda social, imatge il&middot;lustrativa
- Que les ofertes estiguin actualitzades: stock de producte disponible, productes
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">de temporada, eliminar ofertes caducades o d'usuaris que ja no participen
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">- Que la informaci&oacute; de les ofertes sigui correcta: corregir canvis als preus,
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">percentatge d'acceptaci&oacute; de moneda social (ja ens hem trobat alguna oferta que
posava un percentatge i despr&eacute;s no era el que s'oferia realment).
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">- Tamb&eacute; volem crear un petit resum de les ofertes m&eacute;s destacades per mostrar-lo a
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">reunions, mercats, llistes de correu, web, etc. de forma que no sigui
imprescindible accedir al CES setmanalment per mantenir-se al dia de les ofertes
disponibles.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Aix&ograve; ser&agrave; dif&iacute;cil, segurament nom&eacute;s es far&agrave; amb ofertes que accepten un alt
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">percentatge en ecos, o de productes b&agrave;sics, o amb un stock de productes elevat.
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Salut!
Jordi Flores Dom&iacute;nguez (telf. 663.677.384)
Xarxa ECO de Tarragona - <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.xarxaeco.org">www.xarxaeco.org</a>
Cooperativa Integral Catalana - <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://cooperativa.ecoxarxes.cat">http://cooperativa.ecoxarxes.cat</a> El 19/04/2011
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">15:15, Enric Duran Giralt escribi&oacute;:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <blockquote type="cite">
          <pre wrap="">Hola,
Enceto amb aquest missatge, la llista de correu d'admins dels CES de les
</pre>
        </blockquote>
      </blockquote>
      <pre wrap="">ecoxarxes i la CIC
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <blockquote type="cite">
          <pre wrap="">que vam quedar que crear&iacute;em a trav&eacute;s del fil  de missatges que podeu trobar a sota.
A m&eacute;s dels que hi erem,  donem la benvinguda a les persones
administradores
de les ecoxarxes de Girona, d'Osona, del Penedes, del Pallars i de Lleida  (ja hi
</pre>
        </blockquote>
      </blockquote>
      <pre wrap="">eren de Barcelona, Tarragona, Montseny, Garraf,
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <blockquote type="cite">
          <pre wrap="">ecocoops CIC i Ecobasics CIC) Ara ja hi som en principi de totes les ecoxarxes.
A les persones que us afegiu ara al fil de missatges, us recomanem la lectura
</pre>
        </blockquote>
      </blockquote>
      <pre wrap="">fins al final del missatge per posar-vos al dia,
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <blockquote type="cite">
          <pre wrap="">per a totes, cal escriure a <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:adminsces@llistes.moviments.net">adminsces@llistes.moviments.net</a>
perqu&egrave; el missatge ens arribi a totxs
seguim fent xarxa
salut!
enric
</pre>
        </blockquote>
        <pre wrap="">_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">


_______________________________________________
Adminsces mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Adminsces@llistes.moviments.net">Adminsces@llistes.moviments.net</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces">https://llistes.moviments.net/listinfo/adminsces</a>

</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>